Navigácia

Koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Koordinátor Environmentálnej výchovy Koordinátor Prevencie drogových závislostí Koordinátor Ľudských práv Koordinátor Školy podporujúcej zdravie Koordinátor voľného času

Koordinátori

Koordinátor Environmentálnej výchovy

Mgr. E. Hricová

Environmentálna výchova

Školský rok:  2018/ 2019

Vypracovala: Mgr. Eva Hricová

Plán práce koordinátora enviromentálnej výchovy

Obsahom plánu environmentálnej výchovy je chápanie, analyzovanie a hodnotenie vzťahov medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania ekologických procesov, ktorými sa riadi život na Zemi. Súčasťou environmentálnej výchovy je komplexné pôsobenie na osobnosť žiakov, ktorá je rozhodujúca pre využitie poznatkov v jeho konaní.

Plán vychádza z hlavných úloh školy, pri plnení ktorých žiaci získajú základné vedomosti a schopnosti v environmentálnej oblasti. Súčasťou plánu v šk. roku 2018/2019 je zavedenie zberu separovaného odpadu formou školského projektu.

Ciele environmentálnej výchovy:

 • zvýšiť uvedomenie žiakov ohľadne životného prostredia
 • zvýšiť uvedomenie ohľadne problémov priemyselného znečistenia životného prostredia
 • posúvať k lepšiemu hodnotový rebríček žiakov
 • vysvetliť komplexnosť globálnych problémov
 • zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti
 • ukázať žiakom príklady trvalo udržateľných činností (recyklovanie, prevencia znečisťovania, prevencia tvorby odpadov...)

September:

            1. Vypracovať plán práce koordinátora ENV

            2. Dohodnúť a prekonzultovať spoluprácu s vedením školy

            3. 12.9. - Svetový deň prvej pomoci – Prednáška o poskytovaní prvej pomoci

            4. Registrácia školy do zberu elektroodpadu a batérií – Recyklo hry

Október:

            1. Registrácia do súťaže s firmou MilkAgro – „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“

            2. 4.10. – Svetový deň zvierat – tematická nástenka

            3. 16.10. - Svetový deň výživy – zozbieranie receptov zdravých jedál

November:

            1. Zber plastových viečok z PET fliaš

            2. Tvoja ekologická stopa – žiaci 5. a 6. roč.

            3. EKOhra – Správanie sa v prírode

December:

            1. Registrácia žiakov II. Stupňa do súťaže Envirootázniky

            2. 18.12. – Zriadenie Tatranského národného parku - najstarší slovenský NP (film)

Január:

            1. Ochrana vtákov (prikrmovanie v zimnom období)

            2. Polročné zhodnotenie činnosti v oblasti ENV

Február:

            1. Úspora surovín a energie - beseda

            2. 22.2. – Medzinárodný deň mokradí – tematická nástenka

Marec:

            1. Registrácia žiakov II. Stupňa do súťaže Zelený svet

            2. 21.3.-1.4. – Dni ochrany prírody – zber papiera

            3. 22.3. Svetový deň vody

Apríl:

            1. 1.4. – Medzinárodný deň vtáctva- nástenka

            2. 7.4. – Svetový deň zdravia (WHO) – Zdravý životný štýl (beseda)

            3. 22.4. – Deň Zeme - environmentálna výstava, súťaže, film

Máj:

            1. Tvoja ekologická stopa – žiaci 7. , 8. a 9. roč.

            2. 22.5 - Medzinárodný deň biodiverzity – film, beseda

            3. 26.5.- Medzinárodný deň mlieka - nástenka                   

Jún:

            1. 5.6. – Svetový deň životného prostredia – vyhodnotenie súťaží

            2. Priame pozorovanie v krajine – vychádzky tried do prírody a mestského ZOO parku

            3. Vyhodnotenie celoročnej činnosti v oblasti ENV

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––* zmena plánu možná

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria