Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
Adresa školyHrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
Telefón+421 54 742 22 65
E-mailsekr1zs@gmail.com
WWW stránkazshrnciarskastropkov.edupage.org
ZriaďovateľMesto Stropkov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
Riaditeľ školyMgr. Alexander Skala054 742 22 650918 472 300riaditel1zs@gmail.comdo 30.09.2019 
Zástupca riaditeľa školyMgr. Štefan Kmiť054 742 22 65 sekr1zs@gmail.comdo 30.09.2020 
Poverený riadím školyMgr. Štefan Kmiť054 742 22 650918 472 300riaditel1zs@gmail.comod 01.10.2019do 16.08.2020
       
Riaditeľka školyIng. Daniela Vatraľová054 742 22 650918 472 300riaditel1zs@gmail.comod 17.08.2020 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. D. Hnatková 
pedagogickí zamestnanciMgr. J. Berezná 
 Mgr. D. Hnatková 
ostatní zamestnanciR. Rusinová 
   
zástupcovia rodičovK. Siváková 
 D. Korbová 
 M. Tancošová 
 V. Bajcurová 
   
zástupcovia zriaďovateľaMgr. T. Kubička 
 M. Pavúk 
 Ing. J. Polák 
 D. Večurkovský 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenie 1.-4. ročníkMgr. K. Gumanová1. - 4. ročník 
Predmetová komisia 5.-9. ročníkMgr. J. Fedoríková5. - 9. ročník 
Metodické združenie ŠTMgr. J. Bereznášpeciálne triedy 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 168

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried111112232216
počet žiakov8152315161821221317168
z toho ŠVVP812171378915710106
z toho v ŠKD266674100032

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 24 súčet / 8 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2019: 15 súčet / 5 počet dievčat

Počet detí s odporučeným zaškolením v nultom ročníku: 8 súčet / 2 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 súčet / 1 počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 31.08.2020

0. A - 1

1. A - 1

4. A - 8

5. A - 1

7. A - 2

8. A - 1

8. B - 1

9. A - 8

9. B - 9

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1021307

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 4.ročOASOŠOUInéSpolu
prihlásení   512 17
prijatí   512 17
% úspešnosti   100100 100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMATOBNPVCPRIPDAPVOSJL
0. A               
I. A               
II. A        2,5    1,332,5
III. A3,2      1,272,8   1,33 3,2
IV. A2,46      1,462   1,69 2,13
V. A3,22,52,5 2,9  1,33,3     3,8
VI. A3,9233,833,422,33  2,333,75     3,92
VII. A2,752,53,252,52,5 31,753     3,25
VIII. A42,863,712,712,29 413,71 1   4
IX. A4243,252,63 3,8813,38 1   3,88
V. B       12,63     2,75
VI. B       11,11     1,67
VII. B 1,781,3321,67  12,22     1,78
VII. C 2,882,882,882,88  12,75     2,75
VIII. B 321,832,33  12     2,67
IX. B 2,112,442,442 2,5611,89     2

TriedaSprSEETHDTSVVUCVLAVYV
0. A1,38      
I. A1,07      
II. A1   1,5  
III. A1,13    2,4 
IV. A1,13    1,88 
V. A1 1,1    
VI. A1,58 1,83    
VII. A1 1    
VIII. A1 1    
IX. A111    
V. B1,13    1,13 
VI. B1    1 
VII. B1      
VII. C2,63      
VIII. B1      
IX. B1,441     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0. A8800
I. A151500
II. A222200
III. A151500
IV. A161600
V. A101000
VI. A121200
VII. A5500
VIII. A7700
IX. A8800
V. B8800
VI. B9900
VII. B9900
VII. C8800
VIII. B6600
IX. B9900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0. A81577197,13989123,6358873,50
I. A151969131,161747116,4322214,80
II. A232955128,472636119,8131914,50
III. A152007133,801656110,4035123,40
IV. A16129278,30108964,0520313,30
V. A101134113,401094109,40404
VI. A121324110,33119799,7512710,58
VII. A321743,4015731,406012,00
VIII. A71063151,75992141,717110,14
IX. A81596199,501536194,76607,50
V. B876595,636327913316,63
VI. B91113123,671017113,009610,67
VII. B91057117,441050116,6670,77
VII. C81796224,511033129,1376395,38
VIII. B61058165,59804126,5225439,07
IX. B92134224,631621170,6351354,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 9 SJL0  Zrušené pre COVID-19
Testovanie 9 MAT0  Zrušené pre COVID-19
     
Testovanie 5 SLJ11   
Testovanie 5 MAT11   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.Spolu
Počet tried v ročníku111122322116
šport.prípava           
Matematika 5.-9.           
Cudzie jazyky 1.-9.           
Cudzie jazyky 3.-9.           
Cudzie jazyky 5.-9.           
Výtvarná výchova 1.-9.           
Hudobná výchova 1.-9.           
Technická výchova 5.-9.           
Variant 1.,2.,3.           
Iné ( uveďte )           

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka181
Prvého ročníka1151
Bežných tried89610
Špeciálnych tried6490
Pre nadaných000
Spolu1616812

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP21101910
DPP5252
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu21  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11718
vychovávateľov011
asistentov učiteľa055
učiteľ náboženskej výchovy022
spolu12526

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
0. A 22
5. ABIO2
5. AGEG2
5. AMAT5
6. AGEG1
6. ABIO2
6. AOBN1
6. AHUV1
7. ABIO2
7. AOBN1
7. AGEG1
7. ACHE2
7. AHUV1
8. ABIO1
8. AGEG1
8. AOBN1
8. AHUV1
8. ACHE2
9. ACHE1
9. ABIO2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Matematická pytagoriáda P413    
Futsal žiakov ZŠ 11   
Cezpoľný beh 8   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity:

- školský časopis STOPA

- Overovanie telovýchovných schopností žiakov 1. a 3. ročníka

- celoškolské akcie: Týždeň proti drogám, Karneval, Červené stužky, Deň jablka, Včely a včelári - očami detí, Chráňme lesnú zver, Bubnovačka - Aby nás bolo počuť, Zber papiera, Záložka do knihy spája školy, Ochranárik tiesňového volania 112, Rómska paleta

- vystúpenie žiakov na akciách mesta - Mesiac úcty k starším

- iBobor - počítačová súťaž

- Výtvarný plenér Františka Veselého - 1. miesto Veronika Glovacká, 2. miesto Zuzana Očipková

- Vianočný čas - benefičný koncert

- Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov - výtvarná časť - 2. miesto Ema Bajcurová, 3. miesto Veronika Glovacká, cena predsedu MO MS V Stropkove Zuzana Očipková

- Vedel si to a predsa... - prevencia závislostí a zdravý životný štýl (žiaci 8. a 9. ročníka)

- V krajine krivých zrkadiel - prevencia závislostí a zdravý životný štýl (žiaci 7. ročníka)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - Pomáhajúce profesie pri edukácii detí a žiakov

B) Krátkodobé - Letná škola

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17. október 2019 a 23. október 2019

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

Predmet školskej inšpekcie

Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základnej škole.

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové a materiálno-technické podmienky sú vzhľadom k počtu žiakov a finančným možnostiam školy na uspokojujúcej úrovni.

Na výchovono-vzdelávaciu činnosť škola využívala 16 kmeňových tried, multimediálnu odbornú učebňu prírodovedných predmetov, školskú cvičnú kuchynku, dve učebne výpočtovej techniky, spoločenskú miestnosť s videom, Školskú knižnicu s miestnosťou pre sledovanie TV a DVD, malú a veľkú telocvičňu, posilňovňu, učebňu techniky a pracovného vyučovania, športový areál s detským ihriskom.

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa realizovala v triede pre ŠKD, alebo v školskej knižnici, TV miestnosti, v školskom areáli s detským ihriskom a v okolí.

Po materiálnej stránke škole chýbajú niektoré učebnice a nové učebné pomôcky. Na dobrej úrovni je vybavenie školy IT technikou a internetom.

Športový areál je potrebné revitalizovať, obnoviť predovšetkým atletickú dráhu a všetký štyri asfaltové ihriská. Futbalové ihrisko, pieskové doskočisko, ako aj detské ihrisko sú v dobrom stave.

Škola má vybudovaný bezbarierový vstup do budovy školy, vstupný priestor školy je vybavený nájazdovou rampou a vodiacou plošinou na poschodie a prístup do telocvične, upravené sociálne zariadenie a odstarnené prahy do vybraných tried.

Škola má vlastnú školskú jedáleň, ktorá poskytuje stravu aj žiakom a zamestnancom Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla. Vykurovanie sa zabezpečuje vlastnou plynovou kotolňou.

V šk. roku 2019/2020 boli realizované:

- servisné a odborné prehliadky plynových kotlov

- diagnostika a čistenie kanalizačnej prípojky

- oprava kanalizačnej prípojky

- nákup 2 ks PC pre užívateľov v zborovni školy

- nákup 6 ks rádiomagnetofónov SONY pre kabinety

- nákup 3 ks bezkontaktných teplomerov

- nový internet pre školy EDUNET

- čipový systém na odoberanie stravy v ŠJ

- dar Karpatskej nadácie (2 PC zostavy pre žiakov zo SZP)

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Hravá slovenčina12Mgr. Daniela Hnatková
Pohybové hry15Mgr. Štefan Kmiť
Počítačový9Mgr. Kamil Pavlík
Šikovníček 216Mgr. Jarmila Fedoríková
Prírodovedný15Mgr. Erika Kobáková
Slniečko17Mgr. Katarína Gumanová
Šikovníček 113Mgr. Milada Frajtková
Športovo-turistický 17Mgr. Jana Berezná
Športový17Mgr. Mária Verbová
Hudobno-spevácky11Mgr. Mária Čabalová
Škola hrou12Mgr. Monika Šmilňáková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi žiakov našej školy je na štandardnej úrovni. Rodičia sa zúčastňujú triednych schôdzok, ako aj osobných pohovorov. Školu môžu navštíviť kedykoľvek po vzájomnej dohode s triednym učiteľom, výchovným poradcom, vedením školy, prípadne konkrétnymi vyučujúcimi.

Slabšia spolupráce je s rodičmi so sociálne znevyhodneného prostredia a rodičmi marginalizovanej rómskej komunity.

Pedagogickí zamestnanci pre skvalitnenie práce zintenzívnili spoluprácu s rodičmi týchto žiakov, hlavne osobnou návštevou triednych učiteľov v rodinách žiakov, predvolaniami rodičov do školy, spoluprácou so sociálnou kuratelou a individualnými pohovormi s rodičmi.

Pri škole pracuje RR, ktorá má svoje zasadnutia a prizýva zástupcov vedenia školy. Týmto spôsobom sa snažíme spolupracovať a spolurozhodovať o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa školy.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Značný podiel na dosahovaní dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov má aj spolupráca so subjektmi, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov našej školy:

- Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Stropkove,

- Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Medzilaborciach,

- Bielou pastelkou

- Úradom práce, soc.vecí a rodiny v Stropkove,

- Policajným zborom v Stropkove,

- Mestskou políciou,

- Organizáciou červeného kríža vo Svidníku,

- Mestskou knižnicou,

- Mestským múzeom a galériou v Stropkove,

- Centrom voľného času na našej škole.

Prejavy záškoláctva a problémové správanie žiakov sme riešili s výchovným poradcom, oddelením sociálnych vecí a rodiny, terennými sociálnymi pracovníkmi komunitného centra v Stropkove a obvodným oddelením policajného zboru.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti metodických združení a predmetových komisií.

Záver

Vypracoval: Mgr. Štefan Kmiť - zástupca riaditeľky školy

Overila: Ing. Daniela Vatraľová - riaditeľka školy

V Stropkove, 16. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 21. októbra 2020

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Stropkov schváliť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

Mgr. Jana Berezná

Predseda Rady školy pri ZŠ

Hrnčiarska ul., Stropkov

Schválenie zriaďovateľom školy

Mesto Stropkov schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria