Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Riaditeľstvo, sekretariát: 054 742 22 65 Vedúca školskej jedálne: 054 742 22 70 0911 090 027 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ /ka ZŠ (2. stupeň) - Matematika, Fyzika, Chémia

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Platové tarify PZ a OZ).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 profesijný životopis,
 overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu riaditel1zs@gmail.com do 01.07.2021. Na ústny pohovor budeme pozývať telefonicky iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria