Navigácia

Koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Koordinátor Environmentálnej výchovy Koordinátor Prevencie drogových závislostí Koordinátor Ľudských práv Koordinátor Školy podporujúcej zdravie Koordinátor voľného času

Koordinátori

Koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. E. Kobáková

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Vypracovala: Mgr. Erika Kobáková

Plán práce koordinátora  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Šk. rok: 2019/2020

Obsah

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ tvoria tieto témy:
1. Výchova v rodine
2. Zásady zdravého života
3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie
    človeka
4. Rovnoprávnosť pohlaví
5. Vznik a vývoj ľudského jedinca
6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty

Obsah výchovy k manželstvu a k rodičovstvu na 2. stupni ZŠ tvoria tieto tematické celky:
1. Priateľstvo
2. Kultivované dospievanie
3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov
4. Zodpovedný prístup k sexualite
5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka
6. Zásady bezpečného správania

Na 1. stupni základnej školy je možné uvedený zámer dosiahnuť
prostredníctvom plnenia týchto cieľov:

-rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za vlastné správanie,
-pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov.
-pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita),
-formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii a iné
-viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a nedovolenými telesnými dotykmi,
-viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so zreteľom na spoločensko – mravné normy vzájomného správania, zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti,
-pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tie s láskou vychovávať
-formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach prevencie AIDS,
-oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca,
-poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, starostlivosť rodičov o dieťa (výživa a opatera)
-poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách v puberte.
 

Na 2. stupni základnej školy je možné uvedený zámer dosiahnuť
prostredníctvom plnenia týchto  cieľov:

-pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami,
-dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky rodine, sexuality,
-pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem
-prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho pochopeniu. v tomto procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná komunikácia,
-sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách v puberte, v týchto súvislostiach dať žiakom aj primerané informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť im proces rozmnožovania, vnútromaternicový vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu,
-vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí, zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv dieťaťa,
-vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS
-zoznámiť žiakov s metódami plánovaného rodičovstva- prirodzené metódy plánovaného rodičovstva a metódy antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný stav, vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné zdravie a možnosti nákazy HIV/AIDS,
-naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužitím
-naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie, v týchto súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a sebadisciplíny pri vytváraní kvalitných a rovnocenných medziľudských vzťahov

Plán školských aktivít koordinátora na šk. rok 2019/2020

Téma

Aktivita

mesiac

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. 23.9.

Svetový deň srdca. 27.9.

Púšťanie šarkanov so spolužiakmi.

Príprava nástenky.

Výroba sŕdc.

Púšťanie šarkanov na školskom dvore.

september

Svetový deň úsmevu 2.10.

Svetový deň duševného zdravia 10.10.

Deň starých rodičov  11.10.

Kresba starých rodičov.

 

október

Pamiatka zosnulých 2.11.

Medzinárodný deň bez fajčenia 20.11.

Svetový deň detí UNESCO.

Návšteva miestneho cintorína.

Fajčenie – beseda s 2. stupňom.

november

Svetový deň boja proti AIDS 1.12.

Sviatok Sv. Mikuláša 6.12.

Deň ľudských práv 10.12.

Príprava programu Sv. Mikuláša.

Nástenka ľudských práv.

december

Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania.

Hygiena – beseda s 1. stupňom.

január

Svetový deň boja proti rakovine 4.2.

Svetový deň manželstva.

Karneval.

Informačná nástenka o manželstve.

február

Medzinárodný deň žien 8.3.

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 21.3.

Stop rasizmu – kresba.

 

marec

Liga proti rakovine (deň narcisov).

Svetový deň zdravia 7.4.

Medzinárodný deň Rómov 8.4.

Zdravie – informačná nástenka.

Deň Rómov - kresba

apríl

Deň matiek.
Svetový deň rodiny 15.5.

Výroba darčekov pre matky.

Manželstvo – beseda.

máj

Medzinárodný deň detí.
Deň otcov.
Deň najlepších priateľov.

Môj otec – kresba.

Darček pre kamaráta.

jún

 

 Na dosiahnutie cieľov 1. a 2. stupňa a naplnenie obsahu uskutočníme v priebehu školského roka 2019/2020 tieto úlohy:

Úloha 1: Objasniť a poukázať na radosti a problémy výchovy dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine, poukázať, ako vplýva rozvod na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa, objasniť sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva.

Úloha 2: Pestovať pozitívne mravné vlastnosti, zvyky a návyky mravného a kultúrneho správania sa ku starším.       

Úloha 3: Vychovávať žiakov k osobnej a občianskej  zodpovednosti. Oboznámiť žiakov s ľudskými právami. Vysvetliť povinnosti žiakov. Definovať pojmy- záškoláctvo, kriminalita, fajčenie, alkohol, drogy....

Úloha 4: Objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex, menštruácia, dospievanie... Upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym životom, zdôrazniť hlavne jeho negatíva. Upozorniť žiakov na výskyt pohlavných chorôb. Objasniť žiakom podstatu a vznik nevyliečiteľnej choroby AIDS a spôsoby prevencie.

Úloha 5: Zdôrazňovať žiakom nevyhnutnosť dodržiavať osobnú hygienu. Zdôrazniť potrebu zvýšenia osobnej hygieny v období dospievania, u dievčat v období menštruácie.

Úloha 6: Vychovávať žiakov k slušnému správaniu sa v škole, doma na verejnosti. Poukázať na dôležité zásady slušného správania sa, pestovať úctu k rodičom.

Úloha 7: Chápať a poukázať na problémy dnešných rodín, stres, zdravie, šport.

Úloha  8: Upozorniť žiakov na dôsledky kriminálneho správania sa.. Poučiť žiakov o bezpečnom, slušnom  správaní sa .. Upozorniť žiakov na riziká spojené s užívaním tabaku, drog, alkoholu a návykových látok.

Úloha 9: Oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich vplyvom na zdravotný stav, zoznámiť ich s prirodzenými metódami regulácie počatia. Tehotenstvo. Zdôrazniť žiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interrupcie.

Úloha 10: Objasniť žiakom možnosti ďalšieho štúdia, vedieť sa správne rozhodnúť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria