Navigácia

 • Prejav sa pohybom

  Krásne zážitky z tanečno-pohybového dopoludnia s Miroslavom Bruise Žilkom.

  Pozrite si:

  fotky TU

  video TU

 • Deň detí 2021

  Tohtoročný medzinárodný deň detí sme po dlhom čase poňali športovo. Športom proti drogám sme si pripomenuli význam športu a aktívneho spôsobu života pre ľudské zdravie. Obrovské poďakovanie posielajú všetci naši žiaci do OC TECSO Stropkov a EMPE Nealko za štedré a chutné sponzorské občerstvenie. Viac fotografií nájdete TU...

 • Hviezdoslavov Kubín 2021

  Adelka Surmajová - naša šikovná prváčka získavala skúsenosti v prednese. Pod vedením triednej učiteľky Mgr. K. Vargovej v okresnom kole literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2021 dostala diplom za účasť a krásnu knižku. Gratulujeme.

 • Moje ľudské práva

  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zorganizovalo 9. ročník výtvarnej súťaže MOJE ĽUDSKÉ PRÁVA. Žiaci 2. stupňa a špeciálnych tried tvorili práce na tému "Ľudské práva a klimatická zmena".

 • Svetový deň Červeného kríža

  V sobotu 8. mája bol svetový deň Červeného kríža.

  Vznik a význam tejto organizácie, zvlášť v tejto pandemickej dobe, si pripomenuli aj žiaci našej školy. Zaujímavú prednášku spojenú s ukážkami poskytovania prvej pomoci predniesla pani učiteľka Mgr. Berezná spolu s pani riaditeľkou Ing. Vatraľovou.

  Viac fotografií nájdete na našej FB stránke.

 • Maľované vajíčko - výtvarná súťaž

  Prednedávnom vyhodnotila odborná porota výtvarnú súťaž "Maľované vajíčko". Medzi množstvom odovzdaných výtvarných prác sa nestratili ani tie naše. Z rúk vedúceho odboru školstva a kultúry v Stropkove, pána Kubičku, si prevzali ocenenia aj dve naše šikovné žiačky Lianka Husáková a Anička Faková.

  Srdečne gratulujeme!

  - Vedenie školy -

 • Deň Slnka - 3. máj

  Dnes sme si pripomenuli Medzinárodný deň Slnka ... dúfame, že sa Vám naše slniečka páčia

 • OZNAM

  V priloženom obrázku prinášame informácie, ktoré budú platiť od pondelka 3.5.2021 pre školy v Stropkovskom okrese.

 • 22.4. - Deň ZEME

  22. apríl je dňom, ktorým si so žiakmi každoročne pripomíname obrovský význam malého miesta vo vesmíre - Deň Zeme, deň našej krásnej planéty.

  Aktivity našich žiakov si môžete pozrieť v albume na našej FB stránke.

 • Pravidlá platné od pondelka 19.04.2021

  Všetko dôležité je zhrnuté do nasledujúcich infografík.

 • Medzinárodný deň Rómov na obrazovkách RTVS

  8. apríl je už dlhodobo určený deň, kedy si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pri príležitosti tohto dňa nás navštívila kamera RTVS. Krátku reportáž z dňa Rómov v našej škole ste mohli vidieť na televíznych obrazovkách. Pre tých, ktorí to zmeškali, prinášame odkaz na televízny archív relácie.

  Reportáž v RTVS

 • Aktualizačné vzdelávanie učiteľov

  Naši pedagogickí zamestnanci dnes absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému "Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese". V malých skupinách si pod lektorským vedením kolegu Mgr. Mariána Vasilka zopakovali a upevnili prácu s interaktívnou tabuľou.

 • Krížová cesta

  “Všetko je možné tomu, kto verí.” - naši žiaci sa na hodine náboženskej výchovy zúčastnili krížovej cesty s pánom kaplánom Dominikom Adamčikom. Prajeme Vám, pokojné Veľkonočné sviatky milé deti, rodičia a priatelia našej školy.

 • Veľkonočné vajíčko

  Vítame JAR ... zároveň prajeme požehnanú a veselú Veľkú noc všetkým žiakom

 • Svetový deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

  V pondelok 22.3. si naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi pripomenuli význam vody pre život. Zároveň ďakujeme za podporu VVS a.s. Svidník, za poskytnutie propagačných materiálov a drobných darčekov pre žiakov.

  Viac foto TU...

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Dieťa, ktoré dosiahne fyzický vek 6 rokov do 31.08.2021 a dosiahne školskú spôsobilosť, si začne plniť povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2021/2022.

  Rodičia / zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Rodičia / zákonní zástupcovia podávajú prihlášku dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej škole v školskom obvode (spádovej škole) od 01.04. do 30.04.2021.

  Základná škola začne prijímacie konanie vo veci zápisu na základe podanej prihlášky rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa.

  1. Zápis prostredníctvom elektronického formulára - cez školský EduPage

  2. Zápis papierovou formou - osobne v škole, potrebné je priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča

   

  - Vedenie školy -

 • Vyučovanie od 08.03.2021

  Vážení rodičia / zákonní zástupcovia, milí žiaci,

  na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8.marca 2021 nasledovne:

  - pre žiakov I. stupňa prezenčná forma vzdelávania - prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  - pre žiakov II. stupňa prezenčná forma vzdelávania - žiaci zo SZP v malých skupinách (5 žiakov + 1 učiteľ), ktorí nemajú možnosť vzdelávania online. Títo žiaci pokračujú vo vzdelávaní prezenčnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

  Škola bude otvorená od 07:00 hod. do 16:00 hod. Vstup do budovy školy: hlavný vchod (vľavo). Žiaci, ktorí prejdú ranným filtrom, idú priamo k svojim šatňovým skrinkám a následne do svojich tried. Na chodbách bude zabezpečený dozor.

  Pri nástupe žiakov do školy aspoň jeden rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, musí predložť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak im vstup do školy nebude umožnený. Rodič/zákonný zástupca a žiak II. stupňa musia mať negatívny test.

  Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

  Test zamestnancov, rodičov/zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní.

  Riaditeľ školy vyžaduje príslušné vyhlásenie od zamestnancov, rodičov/zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania).

  Školská dochádzka:

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

  Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

  Školský klub detí od 08.03.2021 bude realizovať svoju činnosť prezenčne nielen pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

  Stravovanie v ŠJ bude prebiehať v riadnom režime. Žiaci budú automaticky prihlásení na obed vedúcou ŠJ. Žiaci, ktorí na obed neprídu, sa musia z obedu dopredu vyhlásiť.

  Informácie budú priebežne aktualizované.

  Ing. Daniela Vatrľová

  riaditeľka školy

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  Termín jarných prázdnin: od 22.02.2021    do 26.02.2021

  Začiatok školského vyučovania: 01.03.2021 (pondelok)

 • OZNAM - Návrat do školy od 15.02.2021

  Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, milí žiaci,

  na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 08. februára 2021 nasledovne:

  Škola bude otvorená od 8. 2. 2021 pre žiakov I. stupňa, od 15.02.2021 aj pre žiakov zo SZP v malých skupinách, ktorí nemajú možnosť vzdelávania online. Títo žiaci pokračujú vo vzdelávaní prezenčnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

  Škola bude otvorená od 07:00 hod. do 16:00 hod. Vstup do budovy školy: hlavný vchod (vľavo). Žiaci, ktorí prejdú ranným filtrom, idú priamo k svojim šatňovým skrinkám a následne do svojich tried. Na chodbách bude zabezpečený dozor.

  Pri nástupe žiakov do školy aspoň jeden rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, musí predložť Vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak im vstup do školy nebude umožnený. Rodič/zákonný záastupca musí mať negatívny test.

  Dôležité upozornenie:

  Mesto Stropkov zriadi dňa 07.02.2021 (nedeľa) a 14.02.2021 (nedeľa) testovacie miesto pre zamestnancov, žiakov starších ako 10 rokov a rodičov/zákonných zástupcov materských a základných škôl v mestskej športovej hale (pri futbalovom štadióne). Testovanie rodičov/ zákonných zástupcov a zamestnancov našej školy bude možné v čase od 10:30 do 11:30 hod.

  Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

  Test zamestnancov, rodičov/zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní.

  Riaditeľ školy vyžaduje príslušné vyhlásenie od zamestnancov, rodičov/zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí z testovania).

  Školská dochádzka:

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

  Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

  Školský klub detí od 08. 02. 2021 bude realizovať svoju činnosť prezenčne nielen pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

  Stravovanie v ŠJ bude prebiehať v riadnom režime. Žiaci budú automaticky prihlásení na obed vedúcou ŠJ. Žiaci, ktorí na obed neprídu, sa musia z obedu dopredu vyhlásiť.

  Informácie budú priebežne aktualizované.

  Ing. Daniela Vatrľová

  riaditeľka školy

 • Vianočné prázdniny

  Milí žiaci,

  prajeme Vám šťastné, veselé a pokojné prežitie Vianoc v kruhu najbližších. Do nového roku 2021 všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie.

  Ing. Daniela Vatraľová

  riaditeľka školy

  a kolektív zamestnancov

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria