Navigácia

Pre rodičov Aktivity CVČ 2015/2016 Aktivity CVČ 2014/2015 Aktivity CVČ 2013/2014 Aktivity CVČ 2012/2013 Aktivity CVČ 2011/2012

Pre rodičov

Aktivity CVČ 2013/2014

Školský rok 2013/2014

Podaj prvú pomoc - zachrániš život

V dňoch 19.6. a 20.6. 2014 prebiehal v našej ZŠ výcvik prvej pomoci pre žiakov VII.A a VIII.A pod vedením inštruktorky ČK Evy Ďurajkovej. Po krátkej besede, počas ktorej sa oboznámili ako  podať prvú pomoc si vyskúšali všetci poskytnutie umelého dýchania aj masáž srdca na figuríne. Naučili sa aj ošetriť rôzne poranenia napr.: popáleninu, zlomeninu ruky, poranenie hlavy. Získané vedomosti využijú žiaci v súťaži CO "Mladý záchranár".

 

Deň detí pod Vlekom

V nedeľu 8.júna 2014 mesto Stropkov zorganizovalo športové popoludnie v areáli pod Vlekom pre všetky deti. Od 13. hodiny prebiehali rôzne športové súťaže, hudobné a spevácke vystúpenia žiakov ZUŠ, rozprávka o psíčkovi a mačičke /divadlo Babadlo/, maľovanie na tvár.

 

 

Dielo tvojich rúk

MŠ a Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša v Topolčanoch vyhlásila IX. ročník výtvarnej súťaže Dielo tvojich rúk s témou Rodina. Žiaci 9.B pod vedením Mgr. Bereznej a žiaci ŠKD pod vedením vych. B. Potomovej sa zapojili do tejto súťaže svojimi prácami. Poslaním súťaže je objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer detí a prezentovať ich činnosti širokej verejnosti.

Prečo som na svete rád

Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlásilo XX. ročník výtvarného projektu s protidrogovým zameraním. Cieľom súťaže je posilňovať hodnotový systém mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia. Do súťaže sa zapojili svojimi prácami žiaci 9.B pod vedením Mgr. J. Bereznej a žiaci ŠKD pod vedením vych. B. Potomovej.

 

DEŇ ZEME – čistenie brehu rieky Ondava

Dňa 28.04.2014   zorganizovala naša škola ďalšiu akciu k Dňu Zeme. Žiaci I. stupňa  kreslili  na chodník obrázky s tematikou Dňa Zeme, vytvorili pekný plagát a čistili areál školy od odpadkov. Žiaci II. stupňa sa ráno o 9,00 hod presunuli na Šandalský most. Po rozdelení pomôcok a úloh sa všetci pustili do čistenia okolia rieky Ondavy od Šandalského až po Bokšanský most. Spolu vyzbierali 40 vriec odpadu. Dúfame, že sme aspoň trocha  prispeli k ochrane a obnove prírody a zlepšeniu životného prostredia. Naše poďakovanie patrí  Technickým službám v Stropkove za poskytnutie pomôcok ( rukavice a igelitové vrecia) a  odvoz odpadu.

Deň Zeme - sadenie stromčekov

Deň Zeme si pripomíname každý rok 22. apríla. Jedným z jeho hlavných cieľov je upozorňovať verejnosť na negatívne dopady a následky ničenia životného prostredia.

Deň Zeme sme si v našej škole pripomenuli dňa 25.4.2014 vysadením stromčekov  v areáli školy. Žiaci II. stupňa 8. a 9. ročníkov  pod vedením vyučujúcich pedagógov  v doobedňajších hodinách vymenili perá a učebnice za lopaty, rýle a hrable a s chuťou sa pustili do práce. Počas troch vyučovacích hodín vysadili v okolí školského ihriska 50 kusov stromčekov.  Dúfame, že vysadené stromčeky budú rásť do krásy. Touto akciou sme chceli prispieť k skrášleniu  nášho  okolia,  podporiť pestovanie citového vzťahu detí a  mládeže k prírode, jej obnove a ochrane i  zlepšeniu životného prostredia. Fotografie z akcie nájdete vo fotoalbume školy.

Ľudské práva očami detí

Do 2. ročníka výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí vyhlásenej podpredsedom vlády a  ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslavom Lajčákom sa zapojili žiaci našej školy prácami:
ŠKD 1- 4  vych. p. Potomová: 2 práce
Mgr. J. Berezná 9.B: 2 práce
 

MAREC - Mesiac knihy

Mesiac marec sa v školskej knižnici niesol v znamení Mesiaca knihy. Dňa 29.3.2014 sa v popoludňajších hodinách konala záujímavá akcia. Deti 1.- 4. roč. z ŠKD s pani vychovávateľkou p. Potomovou navštívili školskú knižnicu a prezreli si množstvo zaujímavých kníh. Vybrali si najkrajšiu rozprávkovú knihu, prečítali si z nej pár rozprávok a následne namaľovali aj pekné obrázky podľa prečítanej rozprávky. Deťom sa popoludnie v knižnici veľmi páčilo a dúfame, že ju budú v budúcnosti častejšie navštevovať.

 

ZELENÝ SVET 2014

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo 19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2014.  Realizuje sa v spolupráci so Zastúpenim Európskej komisie na Slovensku a pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO a Európskej environmentalnej agentúry. Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Témou pre rok 2014 je „M(I)ESTO PRE ĽUDÍ". Termín uzávierky súťaže je 28.marec 2014. Do tejto súťaže sme zaslali 6 žiackych výtvarných prác:

 Vych. B. Potomová - za ŠKD - 1 práca

Mgr. E. Kobaková    -  za VIII.B - 2 práce

Mgr. J. Berezná       -  za IX.B -  3 práce

Fotografie prác nájdete vo fotoalbume.

 

Chráňme lesnú zver

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Stropkov, Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry každoročne začiatkom jari organizuje výtvarnú súťaž " Chráňme lesnú zver" a keďže naši žiaci veľmi radi kreslia zvieratká, prispeli do súťaže svojimi prácami . Touto súťažou chceme u detí  podporiť vzťah k prírode a potrebu ochrany lesnej zveri. Do súťaže prispeli:

ŠKD -  B. Potomová:     2 práce

1.C - Bc. J. Kostíková: 1 práca

8. B - Mgr. E. Kobaková: 1 práca

9.B -  Mgr. J. Berezná: 5 prác

 

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasili XXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". Do tejto súťaže sa žiaci našej školy pravidelne zapájajú svojimi výtvarnými prácami.

Do súťaže bolo zaslaných : 8 výtvarných prác (IX.B - Mgr. Berezná)

                                        3 výtvarné práce (VIII.B - Mgr. Fedoríková)

                                        4 výtvarné práce (ŠKD - p. Potomová)

                                        1 výtvarná práca (VII.B - Mgr. Kobaková) 

                                        2 výtvarné práce (I.C - Bc. Kostíková) 

 

 

EURÓPA V ŠKOLE

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do medzinárodného projektu/súťaže Európa v škole svojimi literárnymi, ale aj výtvarnými prácami. Tohto roku prebieha 61. ročník súťaže. Motto projektu/súťaže znie „AKO CHCEME ŽIŤ V EURÓPE?“ a viaže sa k Európskemu roku zosúladenia pracovného a rodinného života, ktorý vyhlásila pre rok 2014 Európska Únia.

Do súťaže bolo zaslaných : 14 literárnych prác (II. stupeň - Mgr. Hnatková)

                                             1 výtvarná práca (VI.A - Mgr. Fedoríková)

                                             2 výtvarné práce (ŠKD - p. Potomová)

                                             2 výtvarné práce (VIII.B - Mgr. Kobaková)   

                                             4 výtvarné práce (IX.B - Mgr. Berezná)

Vyhodnotenie:        Literárna časť: II. kat.: Čestné uznanie: A. Nemergut a  D. Juha

                               Výtvarná časť: II. kat.: 2. miesto: S. Žiaková

                                                                  Čestné uznanie: B. Angelovičová

                                                     III. kat.: 1. miesto: M. Tancoš

                                                                   2. miesto: R. Sivák

                                                                   3. miesto: M. Sivák

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

                                                                          

 

KARNEVAL NA ĽADE

Posledný januárový deň bol pre žiakov II. stupňa ZŠ Hrnčiarska naozaj nezvyčajný. V tento deň sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil na zimnom štadióne v Stropkove Karneval na ľade. Ľadovú plochu zaplnili hokejisti s maskotom, kuchári, skupina malých študentiek v uniformách, Avatari, Fantomas, skupina Emo a iní. Karneval odštartovala prehliadka všetkých masiek. Samozrejmosťou obľúbeného podujatia bola diskotéka plná tanca a dobrej zábavy. V tanečných prestávkach deti súťažili v netradičných zábavno-športových súťažiach, napríklad: prekonávanie prekážok s hokejkou a pukom, podliezanie popod lano, ťahal dedko babku pomocou hokejky, triafanie do bránky... Ich  perfektné výkony boli ocenené drobnými cenami. Nasledovalo oceňovanie najkrajších masiek porotou zloženou z pedagógov školy:

1. miesto: Hokejisti s maskotom (VI.A)

2. miesto: Kuchári (IX.A)

3. miesto: Študentky (V.A)

Aj ostatné karnevalové masky, ktoré sa zúčastnili karnevalu boli tiež odmenené sladkosťami a teplým čajom.  A keďže nám v tento zimný deň vykuklo aj slniečko, o dobrú náladu a smiech nebola núdza.

 

MOJE (NE)-ISTOTY

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Stredná umelecká škola Slavkovská 19 v Kežmarku. Súťaž „MOJE  (NE)-ISTOTY“ napomáha hľadaniu vlastnej identity cez umenie, tým aj výchove mladej generácie, Cieľom je viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podpore ich záujmu o sebavzdelávanie. Do súťaže sa zapojili žiaci 9.B, 8.B a 4.A.

Vyhodnotenie:     2. cena:  Kristína Tancošová 

    3. cena:   Aneta Siváková

Čestné uznanie:     Štefan Šamko

    Simona Šamková  

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!


 

 

Betlehemy očami detí - ocenenie

V medzinárodnej súťaži "Betlehemy očami detí" dosiahli naši žiaci tieto úspechy:

Marko Baka (IX.A) - 1. miesto - Poľská republika, Historické múzeum v meste Dukla

Alena Rybárová (VIII.A) - 2. miesto, II. kategória - Mesto Stropkov OŠK

Laura Šamková (IX.B) - 2. miesto, II. kategória - Mesto Stropkov OŠK

Gratulujeme k peknému umiestneniu !

 

BETLEHÉMY

Každoročne sa naša škola zapája do medzinárodnej súťaže Betlehémy organizovanej mestom Stropkov. Na výrobu betlehémov sa musia použiť prírodné materiály. Hotové výrobky sú inštalované na výstave v priestoroch Msks Stropkov. Aj táto akcia prispieva k spríjemneniu predvianočného času.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA NAŠEJ ŠKOLE
 
Dňa 10. 12. 2013 k nám zavítalo množstvo zvedavých usmiatych detských tváričiek. Viac sko štyridsať predškolákov spolu s rodičmi prijalo pozvanie do vianočne vyzdobeného školského prostredia, kde sa zoznamovali s priestormi našej školy. Našich hostí privítal riaditeľ školy Mgr. Marián Vasilko a nasledovala prehliadka priestorov. V školskej jedálni prebiehala prezentácia našej školy a pripravené bolo aj malé občerstvenie pre rodičov a škôlkarov. Deti hravou formou spoznávali prostredie školy, zoznámili sa s interaktívnou tabuľou, počítačovou miestnosťou, jazykovou triedou, knižnicou, triedami. Naši pedagógovia a žiaci rôznych ročníkov malých predškolákov vtiahli do atmosféry školy. V priestoroch  prvého stupňa si žiaci pripravili krátky kultúrny program a potom si deti zatancovali pod vedením Soňky Angelovičovej veselé tance. V triedach si vyskúšali maľovanie vianočných koláčikov a v  školskej knižnici si prezreli rozprávkové knihy a encyklopédie, vymaľovali si na pamiatku pekný obrázok. Deň otvorených dverí sa vydaril. Rodičia a ich malí predškoláci prežili v našej škole príjemné popoludnie a odniesli si nielen zaujímavé zážitky, ale aj malý darček na pamiatku.
 

 

MIKULÁŠ V NAŠEJ ŠKOLE

Tak ako každý rok aj tentoraz zavítal v tomto predvianočnom čase do našej školy sv. Mikuláš. Obdaril deti sladkými balíčkami a tie mu zato zarecitovali pekné básničky, zatancovali a zaspievali. O dobrú náladu sa postarali šantiví čertíci a anjelici.

 

Správa o priebehu kampane „Červené stužky 2013“

Naša škola sa zapojila do siedmeho  ročníka kampane Červené stužky. Kampaň v dňoch 25.11.2013 – 2.12.2013 pozostávala z týchto aktivít:

- Celoslovenská výtvarná súťaž „Červené stužky“ – pohľadnica  

- súťaž „Živá červená stužka“ - Žiaci 8.A vytvorili s  balónov  živú červenú stužku.

- nosenie červených stužiek – žiačky 8.A

- realizácia prednášky – besedy na tému AIDS/HIV - odborná prednáška s Mgr. Editou Poddanou z Úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku na tému AIDS/HIV. Na tejto  besede sa zúčastnili žiaci 5.A a 6.A /20 žiakov/.

- realizácia prednášky – besedy na tému obchod s ľuďmi – beseda s koordinátorom  prevencie drogových závislostí Mgr. M. Kovaľom

- premietanie DVD o HIV/AIDS -        film - Requiem za sen – 9.A

                                                           film - Skok do raja – 7.A

                                                          film -  Nevzdávaj sa – 8.A

- vlastné aktivity: Výtvarné práce na tému : „Červené stužky- symbol boja proti AIDS“-špeciálne triedy 4.B -9.B                          

- oboznámenie médií s aktivitami:- O všetkých aktivitách kampane informujeme na webovej stránke našej školy.                                                             zodpovedná:    Mgr. J. Berezná

ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA

V rámci siedmeho ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“ -  kampane boja proti AIDS vytvorili žiaci VIII.A „Živú červenú stužku“.

ČERVENÉ STUŽKY

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.V súčasnosti prebieha 7. ročník kampane. Jej súčasťou je výtvarná súťaž /pohľadnica/, ktorej uzávierka je do 31.10.2013. Zapojte sa a vyhrajte!

 

VČELY A VČELÁRI OČAMI DETÍ

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do výtvarnej súťaže organizovanej mestom Stropkov a Slovenskym zväzom včelárov. Med a výrobky z medu  všetkým deťom určite chutia a preto sa s chuťou  pustili  do kresieb usilovných včielok.

 

MOJE (NE) - ISTOTY

Stredná umelecká škola Kežmarok organizuje výtvarnú a fotografickú súťaž pre žiakov základných a špeciálnych škôl. Aj žiaci našej školy sa s chuťou pustili do kresieb pekných  obrázkov. Dúfame že ich snaha bude ocenená.

 

      

ZDRUŽENIE KORYTNAČKY

Chceš maľovať a vyhrať? Zapoj sa do 15. ročníka výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku - Mesiac detskej tvorby. Súťaž organizuje Združenie Korytnačky, Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Slovenský paralympijský výbor a Hlavné mesto SR Bratislava.Uzávierka výtvarnej súťaže je 20.11.2013.Zapojte sa a vyhrajte!

 

 

HOVORME O JEDLE


V dňoch od 14.10.2013 do 18.10.2013 sa konala súťaž "Hovorme o jedle"/Centrum rozvoja znalosti o potravinách/. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Do súťaže sa zapojila celá škola. Žiaci ukázali svoju šikovnosť v piatich súťažných príspevkoch na zvolené témy. Vo vyhodnotení celej súťaže sa škola umiesnila v bronzovom pásme.  Hodnotenie vychádza z priemerného počtu bodov, ktoré  škola získala za všetky zaslané súťažné príspevky. Fotografie z akcie nájdete vo fotoalbume.

 

  http://www.zshrnciarstrop.edu.sk/photogallery/krpatak2013/thumbs/IMG_3837.JPG

CECHOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV

Dňa 11.10.2013 sa uskutočnil v našej škole „KRPAŤÁK“ -  prijatie prvákov a piatakov do cechu žiackeho. Kráľ, dve princezné a ich pomocníci  (žiaci 9.A) najprv pripravili pre prváčikov úlohy z rozprávky „O veľkej repke“. Ďalšou úlohou bolo usporiadať rodinky písmen  i čísel a svoju šikovnosť predviedli  aj pri hľadaní a obúvaní prezuviek. Po prekonaní  rôznych prekážok  a slávnostnom sľube ich kráľ pasoval za platných  členov  žiackeho cechu. Po krátkom tanci s princeznou Soňkou boli na rade piataci. Pred slávnostným  sľubom museli všetci ochutnať zázračný elixír múdrosti, ktorý pre nich pripravila princezná Alžbetka. Ten im má zaručiť samé jednotky. Po cechovačke nasledovala zábava, rad veselých súťaží a tanca. Okrem bohatých zážitkov si žiaci odniesli pamätný list z cechovania a sladkú odmenu.

Tak teda vitajte prváci a piataci v našich školských radoch!  Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria