Navigácia

Konzultačné hodiny Plán práce VP Národný projekt KomposyT Testovanie 5 Testovanie 9 - 2021 Ako na stredné školy Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

Výchovný poradca

Plán práce VP

        Výchovný poradca pracuje podľa ročného harmonogramu práce, ktorý obsahuje trvalé a terminované úlohy. Plán práce VP je otvorený a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať o ponúkané, potrebné a žiadané aktivity.

Trvalé úlohy
1. Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VP.
2. Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi.
3. Sústavne spolupracovať s vedením školy.
4. Uskutočňovať dlhodobejšie pozorovanie žiakov, vykonávať priebežnú diagnostiku.
5. Realizovať individuálne a skupinové konzultácie s problémovými žiakmi a ich rodičmi, navrhovať opatrenia.
6. Priebežne spolupracovať s CPPPaP – požiadať o spoluprácu v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov s výraznými poruchami správania či záškoláctva.
7. Metodicky pomáhať učiteľom pri výchove a vzdelávaní žiakov, koordinovať spoluprácu rodiny a školy. Dbať, aby sa rodičia dozvedeli včas o problémoch svojho dieťaťa.
8. Aktuálne informovať žiakov a rodičov o možnosti ďalšieho štúdia.
9. Zúčastňovať sa porád a školení výchovných poradcov.
10. Napomáhať žiakom pri riešení osobnostného, osobného, vzdelávacieho a profesijného vývinu a orientácie. Venovať pozornosť žiakom, ktorí sa javili v minulosti ako problémoví.
11. Nadväzovať kontakty a spolupracovať s inštitúciami, organizáciami, združeniami, ktoré môžu svojou činnosťou alebo poskytovaním informácií pomôcť pri riešení problémov, ktoré sú v kompetencii VP.
12. Spolupracovať s koordinátorom protidrogovej prevencie na škole.
13. Uskutočňovať akcie venované problematike predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
14. Pracovať na Národnom projekte.
15. Úzko spolupracovať učiteľ – rodič – psychológ.
16. Doplňovať kabinet literatúrou, časopismi, aktuálnymi informáciami v oblasti metodickej a informačnej o možnostiach štúdia na stredných školách.
17. Spolupracovať s psychológmi, organizačne zabezpečovať a podieľať sa na výchovných akciách školy a iné.
18. Aktualizovať nástenku VP.
19. Koordinovať výchovný proces školy.

Termínované úlohy
September
1. Vypracovanie plánu práce VP, schválenie plánu práce VP riaditeľom školy a určenie konzultačných hodín
2. Informovať pedagógov o práci a konzultačných hodinách výchovného poradcu
3. Navrhnúť zmeny a doplnky vo vnútornom poriadku pre žiakov školy
4. Urobiť nástenku s aktuálnymi informáciami
5. Pripraviť návrhy besied a zistiť záujem o besedy pre jednotlivé ročníky
6. Zabezpečenie pohovorov žiakov 9. ročníka s psychológom k voľbe povolania
7. Testovanie profesijnej orientácie u nevyhranených študentov
8. Prednáška o profesijnej orientácii pre žiakov 9. ročníka – Svet práce
9. Štúdium POP a platnej legislatívy a archivácia dokumentov

Október
1. Podľa možnosti vypracovať prehľad rozmiestnenia absolventov v minulom šk. roku
2. Individuálne pohovory so žiakmi 5. ročníka, ktorí majú adaptačné ťažkosti
3. Pracovná porada VP ZŠ a SŠ
4. Formou individuálnych konzultácií pomáhať žiakom pri profesijnej orientácii
5. Priebežne konzultovať a vybavovať prihlášky žiakov, ktorí sa hlásia na SŠ umeleckého zamerania – podať informácie na TH 9. ročníka, predbežná voľba strednej školy žiakov 9. ročníka
6. Zistiť informácie o žiakoch so ŠVVP – informovať triedneho učiteľa
November
1. Integrovaní žiaci - prehodnocovanie vyšetrení
2. Besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ
3. Štvrťročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi učiteľmi, prípadne rodičmi
4. Zabezpečiť kontakt s odborníkmi pre žiakov, ktorí majú problémy v profesijnej orientácii, vzdelávaní, správaní

December
1. Venovať sa žiakom, ktorí sa javia ako problémoví
2. Individuálne konzultácie pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov
3. Besedy s lekárom, psychológom
4. Dotazník o šikanovaní a vydieraní – pre 5. ročník

Január
1. Doplňovanie informácií na webe o aktivitách VP

2. Vyhodnotenie polroku, prospech, správanie, dochádzka, opatrenia na riešenie prípadných problémov
3. Pracovná porada VP ZŠ
4. Príprava údajov k prihláškam na SŠ umeleckého a učiteľského smeru

5. Informácie v 9. ročníku o vyplňovaní prihlášok na SŠ

Február
1. Pokračovať v konzultáciách pre žiakov 9. ročníka, poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ
2. Dokončiť podávanie prihlášok a odoslanie prihlášok na SŠ umeleckého a učiteľského smeru
3. Prednáška o zdravom spôsobe života
4. Beseda s právnikom

Marec
1. Konzultácie s triednymi učiteľmi k hodnoteniu práce žiakov s poruchami učenia a správania, evidencia
2. Beseda s policajtom
3. Zabezpečiť filmové predstavenie k mládežníckej problematike
4. Kompletizácia prihlášok na stredné školy

Apríl

1. Opatrenia na zlepšenie výchovno – vzdelávacích výsledkov
2. Prevádzať individuálne a skupinové konzultácie
3. Beseda s pracovníkom ÚPSVR
4. Odoslanie prihlášok na stredné školy

Máj
1. I. kolo prijímacích skúšok na stredné školy
2. Prijímacie skúšky do 1. ročníka, výber žiakov do tried podľa predpokladov a možností
3. Evidencia žiakov, prijatých na SŠ
4. Vydávanie zápisných lístkov
5. Beseda s lekárom

Jún
1. V spolupráci s triednym učiteľom sledovať výsledky prijímacích skúšok na SŠ a na 8-ročné gymnáziá žiakov 5. a 9. ročníka, podávať konzultácie o možnostiach náhradnej voľby

2. Záverečný pohovor s psychológom o sledovaných žiakoch

3. Zaslanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka a záujmu o štúdium na SŠ do ŠVS MI

4. Pracovná porada VP ZŠ

5. Zhodnotiť a vypracovať záverečnú správu o činnosti výchovného poradcu

        Plán práce VP je otvorený a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať o nové informácie, úlohy a akcie.
Vypracoval: Mgr. Štefan Kmiť

Kontakt

Miestnosť: Kabinet výchovného poradcu - blok A, 1. poschodie vpravo
Email: kmit.stefan@gmail.com
Telefón:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria