Navigácia

Koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Koordinátor Environmentálnej výchovy Koordinátor Prevencie drogových závislostí Koordinátor Ľudských práv Koordinátor Školy podporujúcej zdravie Koordinátor voľného času

Koordinátori

Koordinátor voľného času

Blanka Potomová

CVČ

Šk. rok: 2018/2019   

Plán práce koordinátora  Centra voľného času

     Centrum voľného času (ďalej len CVČ) je výchovno-vzdelávacím mimoškolským zariadením pre všetkých žiakov našej školy, kde môžu aktívne tráviť svoj voľný čas.

CVČ organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú činnosť mimo vyučovania ako:

a) pravidelnú činnosť v záujmových útvaroch a kluboch,

b) príležitostnú činnosť vo forme organizovania jednorazových podujatí, ktoré sa dotýka

     rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít podľa záujmu detí.

c) prázdninovú činnosť formou táborov a krátkodobých podujatí.

1. Hlavné úlohy a ciele činnosti CVČ

vytvárať podmienky pre aktívne naplnenie voľného času detí a formovať u nich návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl, na rozvoj talentu, tvorivosti a schopností

- podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti uplatňovaním špecifických metód čitateľskej gramotnosti; rozvíjať a upevňovať čítanie s porozumením (čítaním rozprávok, príbehov s detským hrdinom, veršov a pod.),

- v záujme efektívneho rozvoja komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti podporovať formovanie  kladného vzťahu ku knihe  a literatúre , organizovaním súťaží v čitateľských zručnostiach

- organizovať a zapájať žiakov do aktivít zameraných na rozvoj osvetovej, vzdelávacej a výchovnej činnosti s dôrazom na environmentálnu výchovu (vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, k separácii odpadov, ochrane životného prostredia)

- realizovať aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, zapájať žiakov do pohybových aktivít (vychádzkami, športovými popoludniami, činnosťou v športových krúžkoch)

- zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam a ich ochranu(súťaže, besedy, výstavy, divadelné  predstavenia),  v oblasti multikultúrnej výchovy (podporovať v šk. knižnici čítanie a oboznamovanie sa  s kultúrou iných národov)

2. Činnosť CVČ

        Pravidelná činnosť bude organizovaná v práci záujmových útvarov, ktoré povedú stáli pedagogickí  pracovníci. Záujmové útvary budú pracovať v oblasti vzdelávacej, spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovedno-enviromentálnej, esteticko-kultúrnej a v oblasti športu a telesnej výchovy. V pravidelnej činnosti bude pracovať aj Žiacky parlament. Našim cieľom bude zapojiť do tejto práce čo najviac detí školy a vytvoriť z neho pomocný a iniciatívny orgán školy, ktorý pomôže žiakom a vedeniu školy vo vyučovacom i mimo vyučovacom procese.

        Súčasťou pravidelnej činnosti budú i klubové stretnutia v rôznych oblastiach, ako poobedia súťaží, hier, športu, tancov, turistiky a pod. Stretnutia budú prebiehať 1-2 krát mesačne, podľa záujmu detí. Výchova k manželstvu a rodičovstvu, propagácia ľudských práv a protidrogová činnosť bude pravidelne a nenásilne zdôrazňovaná vo všetkých záujmových útvaroch.

        Príležitostná činnosť bude organizovaná vo forme jednorazových podujatí v rámci školy. Bude sa dotýkať rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, podľa záujmu detí.

        V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočnia rôzne vychádzky a výlety do prírody, tvorivé dielne, turnaje, školské kolá v literárnych, výtvarných, hudobných, športových a záujmových súťažiach.Členovia jednotlivých krúžkov sa budú prezentovať na rôznych vystúpeniach, súťažiach a podujatiach. Budeme sa podieľať na organizovaní rôznych podujatí, súťaží a akcií. Podobne ako v minulých školských rokoch zorganizujeme bodovanie tried v čistote a výzdobe počas celého roka, ktoré sa bude hodnotiť priebežne podľa pravidiel, ktoré sa dohodnú na prvom stretnutí žiackeho parlamentu. Bodovanie bude vyhodnotené na polroka a na konci školského roka.

3. Mesačný plán práce CVČ

SEPTEMBER:

-   Otvorenie činnosti CVČ 

-   Propagácia činnosti jednotlivých krúžkov a záujmových aktivít

-   Harmonizácia počtov a termínov konania jednotlivých aktivít

-  Vypracovanie pedagogickej dokumentácie

-  Výzdoba areálu školy k téme JESEŇ

- ,,Plody jesene“- výtvarná súťaž, výstava prác

OKTÓBER:

- ,,Záložka do knihy spojuje školy“ – zapojenie sa do celoslovenského projektu    

    školských knižníc

- ,,Moji starí rodičia“ – celoškolská výtvarná súťaž, výstava prác

- ,,Cechovanie prvákov a piatakov“ - privítanie prvákov a piatakov do cechu  žiackeho

- ,,Veselé a strašidelné tekvičky“ – tvorivé popoludnie /ŠKD/

NOVEMBER:

- ,,Včelár a včelári očami detí“ – zapojenie sa do výtvarnej súťaže

- ,, Červené stužky“ – zapojenie do 7. ročníka kampane – školské aktivity/ beseda, prednáška, kvíz, tajnička,

- ,,Mikulášska tematika“- estetická úprava školy

- ,,Najkrajší medovník“ – Betlehem - zapojenie sa do súťaže

DECEMBER:

- ,,1. december - Svetový deň boja proti AIDS“,-  Červené stužky

-   Organizovanie mikulášskeho programu v spolupráci s triednymi učiteľmi

- ,,Najkrajší Betlehem“ – školské kolo

- ,,Vianočná vetvička“ – celoškolská výtvarná súťaž – výstava prác

-   Príprava programu pre Benefičný koncert v MsKS

-   Vianočná výzdoba školy

- ,,Vianočná akadémia“ – celoškolská aktivita

JANUÁR:

- ,,Spoznávame Vašu školu“ – návšteva detí z MŠ

- ,,Postavme si snehuliakov“ – zábavné športové popoludnie

- ,,Maska na karneval“ – tvorivá dielňa /žiaci I. stupňa/

- ,,Fašiangový karneval“ – celoškolská aktivita

FEBRUÁR:

- ,,Najkrajšia Valentínka“ – celoškolská výtvarná súťaž – výstava prác

- ,,Valentínska pošta“ - dielňa zručnosti(výroba valentínskej schránky a valentíniek)/žiaci II.  

     stupňa/

- ,,Sánkovačka“ - športové popoludnie /ŠKD/

- ,,Vesmír očami detí“- zapojenie sa do výtvarnej súťaže                                           

MAREC:

- ,,Putovanie rozprávkou“- mesiac venovaný školskej knižnici – aktivity na rozvoj čitateľskej  gramotnosti

-   Výzdoba školy k téme JAR

- ,,Maľovaná rozprávka“ - výtvarná súťaž, výstava prác

- ,,Deň bez sladkostí“ - zdravá výživa , beseda v knižnici /spolupráci s koordinátorom zdravej  výživy/ celoškolská aktivita

APRÍL:

- ,,Veľká noc“- výtvarná súťaž, výstava prác

- ,,Polícia očami detí“- zapojenie sa do výtvarnej súťaže

- ,,Deň zeme“ – maľovanie na chodník v spolupráci s koordinátorom ENV

- ,,Dobročinný lampiónový sprievod“ - celoškolská aktivita

MÁJ:

- ,,Moja mama je najlepšia“– celoškolská výtvarná súťaž a výstava najkrajších prác ku dňu

    matiek

- ,,Čítajme si...“ – najpočetnejší detský čitateľský maratón

- ,,Darčeka pre mamu“ – Rodina je to najdôležitejšie - tvorivé popoludnie s ŠKD

JÚN:

,,Deň detí“ - športovo-zábavné dopoludnie

- ,,Rozlúčka s 9. ročníkom“- záverečný školský večierok

-   Ukončenie práce v záujmových útvaroch (vyhodnotenie činnosti krúžkov)

- Príprava letnej prázdninovej činnosti

Predkladaný plán CVČ je predbežný a počas školského roka sa bude dopĺňať.

 

4. V CVČ v šk. roku 2018/2019 bude pracovať  13 záujmových a športových útvarov:

p. č.

Záujmový/športový

útvar:

Vedúci krúžku

Tematická oblasť výchovy:

deň

čas

1

Slniečko

Mgr. Katarína Gumanová

Esteticko-kultúrna

piatok

 

14.00 -16.00

hod.

2

MAT4EVER

Mgr. M.Kovaľ

Spoločensko-vedná

utorok

 

14.00-16.00 hod

3

Počítač môj kamarát

Mgr. K. Pavlík

Spoločensko-vedná

piatok

14.00-16.00

hod

4

Hravá slovenčina

Mgr. Daniela Hnatková

Spoločensko-vedná

streda

14.00-16.00

hod.

5

Športovo-turistický III.

Mgr.M. Harhaj

Telesná a športová

sobota

09.00-12.00

hod.

6

Športový krúžok I.

Mgr. Mária Verbová

Telesná a športová

utorok

13.00-15.00 hod.

7

Športový krúžok II.

Mgr. Mária Čabalová

Telesná a športová

utorok

13.00-15.00  hod.

8

Športom k zdraviu

Nataša Humeniková

Telesná a športová

utorok

14.00-16.00

hod.

9

Športovo-turistický II.

Jana Kostíková

Telesná a športová

streda

14.00-16.00

hod.

10

Športovo-turistický I.

Jana Berezná

Telesná a športová

streda

14.00-16.00

hod.

11

Plavecký

Kamil Korekáč

Telesná a športová

štvrtok

13.30-15.30

hod.

12

Informatik

Eva Ďurajková

Spoločensko-vedná

piatok

13.00-15.00

hod.

13

Šikovniček

Milada Frajtková

Esteticko-kultúrna

streda

13.00-15.00

hod.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria