Navigácia

Koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Koordinátor Environmentálnej výchovy Koordinátor Prevencie drogových závislostí Koordinátor Ľudských práv Koordinátor Školy podporujúcej zdravie Koordinátor voľného času

Koordinátori

Koordinátor Školy podporujúcej zdravie

Mgr. Mária Verbová

Škola podporujúca zdravie

Vypracoval: Mgr. Beáta Korekáčová

Plán práce koordinátora  Školy podporujúcej zdravie

Šk. rok: 2019/2020

1. CIELE A ÚLOHY

           Plán práce na školský rok 2018/2019 vychádza z Projektu Škola podporujúca zdravie. Pri stanovení cieľov a úloh projektu sme čerpali z priorít spoločenských intervencií a z poznania najznámejších rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie človeka ku ktorým patrí:

nedostatočná pohybová aktivita, nezdravá výživa, stres, fajčenie, zneužívanie alkoholu a drog.

Cieľovou skupinou nášho projektu sú predovšetkým žiaci a učitelia školy.

Stanovili sme si hlavné ciele:

1. Rozvoj pohybovej aktivity

2. Podpora nefajčenia a prevencia drogových závislostí

3. Ochrana, tvorba životných podmienok a ozdravenie výživy

1.1. Rozvoj pohybovej aktivity

          Nedostatok pohybu vedie k zmenám v organizme, ktoré neskôr spôsobujú celý rad ochorení. Aby sme sa im vyhli, pohybová aktivita by sa mala stať prirodzenou súčasťou denného režimu každého človeka. Pohyb je nielen prejavom, ale aj podmienkou života a zdravia. Pozitívne vplýva na celkový fyzický a psychický stav. Priaznivo pôsobí aj na dýchanie, výkonnosť srdca, krvný tlak a metabolizmus tukov. Zvyšuje zdatnosť a svalovú výkonnosť. Pohyb prispieva v neposlednej miere k duševnej sviežosti a k celkovému skultúrneniu a skultivovaniu spoločnosti.

Úlohy na rozvoj pohybovej aktivity

 • Podporovať rozvoj návykov zdravého životného štýlu a správania sa pre podporu zdravia
 • Zvyšovať telesné a duševné zdravie žiakov a učiteľov
 • Zlepšiť pohybové vlastnosti: silu, rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť a koordináciu pohybov. Podpora správneho držania tela
 • Zmysluplným trávením voľného času predchádzať fajčeniu, alkoholizmu a toxikománii
 • Metodicky usmerňovať učiteľov


Realizácia úloh:

 • na prvom stupni denne zaraďovať v priebehu vyučovania telovýchovné chvíľky
 • na druhom stupni zaraďovať dychové a relaxačné cvičenia pri zistení únavy žiakov počas vyučovania, zvlášť na hodinách telesnej výchovy
 • využívať telocvičňu a športový areál školy na športové vyžitie žiakov školy aj v čase mimo vyučovania
 • spolupracovať s lekárom
 • uskutočniť besedu s lekárom na tému správne držanie tela
 • zabezpečiť organizáciu prestávok tak, aby sa tretia prestávka počas letných mesiacov využila na pobyt a pohyb žiakov na školskom dvore, pohybové a športové hry
 • zapájať žiakov do športových aktivít a súťaží aj v čase mimo vyučovania

 

1.2 Podpora nefajčenia a prevencia drogových závislostí

         Fajčenie, alkohol a rôzne návykové látky ohrozujú zdravie človeka, jeho nervovú sústavu, srdce, cievy, pečeň, žalúdok. Mimoriadne nebezpečné je užívanie drog, ktoré negatívne pôsobia nielen na fyzické zdravie, ale aj na psychiku a správanie človeka, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú deštrukciu osobnosti.

Úlohy na podporu nefajčenia a prevenciu drogových závislostí

 • Oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie

a správanie sa jedinca

 • Rozvíjať interpersonálne vzťahy, empatiu, komunikačné schopnosti
 • Využívať nové aktívne metódy výchovno-vzdelávacej práce na nácvik asertívneho správania: odmietnutie cigarety, alkoholického nápoja a iných drog
 • Spolupracovať s Okresnou pedagogickopsychologickou poradňou (OPPP), Mestskou políciou a Domom kultúry
 • Včas podchytiť problémové deti

 

Realizácia úloh:

 • na triednických hodinách oboznamovať žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholizmu a iných drog na zdravie a správanie sa jedinca
 • na prvom stupni zaradiť otázky drogovej prevencie do obsahu vyučovacích predmetov etickej výchovy, prírodovedy, slohu, čítania a výchovne využiť obsah aj ostatných vyučovacích predmetov na nácvik asertívneho správania
 • na druhom stupni sa drogovej prevencie venovať najmä na hodinách etickej a náboženskej výchovy, ale taktiež aj na ostatných vyučovacích predmetoch
 • zhotoviť nástenky: Zdravý životný štýl, Stop drogám
 • uskutočniť na prvom stupni výtvarnú súťaž žiakov – návrh na plagát – Nenič svoje múdre telo
 • výstava veľkonočných prác žiakov na prvom stupni s pozvánkou pre rodičov
 • besedy a prednášky na druhom stupni s protidrogovou tematikou

 

1.3 Ochrana, tvorba životných podmienok a ozdravenie výživy

        Problémy životného prostredia sa stávajú existenčnými, lebo globálne zmeny kvality životného prostredia v mnohých ukazovateľoch naberajú katastrofické rozmery. Človek ako jediný živočíšny druh dokáže podstatne pretvárať svoje prostredie, čo smeruje k ohrozeniu životných podmienok človeka aj všetkých ostatných živých systémov. So životným prostredím úzko súvisí aj výživa. Odhaduje sa, že výživa sa na vzniku ochorení podieľa veľmi výrazne: 30 – 60 percentami. Následky nesprávnej výživy ovplyvňujú aj odolnosť voči infekciám a i vzniku alergií.

Úlohy na výchovu k ochrane a tvorbe životných podmienok a ozdravenia výživy

 • Pestovať pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane.
 • Zlepšiť vedomosti o zdravej výžive.
 • Spolupracovať s vedúcou školského stravovania.
 • Zmeniť výživové zvyklosti žiakov zvýšením spotreby zeleniny a ovocia, obilnín a celozrnných výrobkov, strukovín, rýb, kyslomliečnych výrobkov, syrov s nízkym obsahom tukov, znížiť spotrebu živočíšnych tukov, cukru, cukrárenských výrobkov, bieleho pečiva a obmedziť dráždivé komponenty v jedle.
 • Viesť deti k striedmosti v jedení.

 

Realizácia úloh:

 • ošetrovanie a starostlivosť o izbové rastliny a zakladanie živých kútikov v triedach
 • získavať vedomosti o živote rastlín na základe pokusov a pozorovaní v živých kútikoch
 • starostlivosť o sadovú a parkovú výsadbu v areáli školy
 • pozorovanie fauny a flóry v okolí školy
 • zber druhotných surovín
 • pravidelné zhotovovanie násteniek s témou ochrany prírody
 • výstavy žiackych výtvarných prác: Príroda a človek
 • ku dňu Zeme pripraviť akcie:

zhotoviť nástenku, výtvarnú súťaž – návrh na plagát, maľovanie na chodník pred školou, vysadiť kríky v areáli školy, beseda s lesníkom, ochrancom prírody.

 • zhotoviť nástenku zdravých jedál
 • pripraviť zeleninové a ovocné taniere
 • na Deň mlieka pripraviť:

nástenku o dôležitosti mlieka v našej strave, besedu so žiakmi, návrh na plagát, reklamný pútač.

2. Harmonogram plnenia cieľov a úloh

SEPTEMBER

 • Výzdoba tried izbovými kvetinami – estetizácia prostredia
 • Aktualizácia nástenky ŠPZ na tému Stop drogám
 • Výtvarné práce na tému: Fajčenie škodí zdraviu
 • Svetový deň mlieka v školách (30. 9.) – podávanie mliečneho výrobku v školskej jedálni

OKTÓBER

 • 16. 10. – Svetový deň zdravej výživy
 • Podávanie jablka ako symbol zdravia
 • Výstavka ovocia a zeleniny – Ovocné a zeleninové taniere
 • Nástenka – Zdravý životný štýl (tr. učitelia)
 • Púšťanie šarkanov – pohybom ku zdraviu

NOVEMBER

 • Európsky týždeň boja proti drogám
 • Súťaž o najlepšiu výtvarnú prácu na tému: Droga – nepriateľ človeka
 • Aktualizácia nástenky ŠPZ – Zdravá výživa

DECEMBER

 • Beseda so zubnou lekárkou na tému: Ochrana pred zubným kazom (1. ročník)
 • Beseda na tému Prvá pomoc
 • Najkrajšia snežná príšera

JANUÁR

 • Stretnutie na ľade – pohybom proti tučnote (zodpovední tr. učitelia)
 • Zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky. (žiaci špeciálnych tried)

FEBRUÁR

 • Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz. Zodp. p.uč. Korekáč
 • MO vo vybíjanej pre žiakov
 • Nenič svoje múdre telo – návrh na plagát – výtvarná súťaž.

MAREC

 • Deň narcisov – beseda na triednických hodinách. (Zodp. triedni učitelia)
 • Svetový deň vody – nástenka ŠPZ ( Zodp. triedni učitelia)
 • Návšteva krytej plavárni (zodpovední tr. uč.)
 • Úprava a starostlivosť o vysadené stromčeky v arboréte školy (žiaci IV. ročníka)

APRÍL

 • Výstava veľkonočných prác žiakov prvého stupňa.
 • 7.4.- Svetový deň zdravia – aktualizácia nástenky ŠPZ
 • Mesiac lesov – nástenka, beseda na TH. Zodp. triedni učitelia
 • Beseda s lesníkom na tému Lesy – pľúca Zeme
 • Úprava šk. areálu (žiaci špec. tried)
 • 22.4. – Deň Zeme Kreslenie na chodník – Nakreslím dúhu
 • Návrh plagátov na tému Zem (ekologická tematika)

MÁJ

 • 9.5. Pohybom ku zdraviu s kolieskami na nohách (zod. tr. uč.)
 • Svetový deň bez tabaku – beseda na TH. Zodp. triedni učitelia

JÚN

 • Plavecký výcvik žiakov 3. a 6. ročníka
 • Svetový deň životného prostredia - úprava prostredia školy. Zodp učitelia pracovného vyučovania
 • Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nedovoleným obchodovaním s nimi – beseda na TH. Zodp. triedni učitelia na 2. stupni
 • Atletická olympiáda. Zodp. učitelia telesnej výchovy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria