Navigácia

Koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Koordinátor Environmentálnej výchovy Koordinátor Prevencie drogových závislostí Koordinátor Ľudských práv Koordinátor Školy podporujúcej zdravie Koordinátor voľného času

Koordinátori

Koordinátor Prevencie drogových závislostí

Mgr. M. Vasilko

Týždeň boja proti drogám

Prevencia drogových

závislostí a iných sociálno-patologických javov

 

Plán práce koordinátora  Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

Šk. rok: 2019/2020

Plán vychádza z hlavných úloh školy a z úloh Národného programu boja proti drogám. Pri plnení budeme úzko spolupracovať s CPPP v Stropkove, s pracovníkmi sociálneho odboru OÚ v Stropkove, s políciou a pod.

       V spolupráci s rodinou budeme poskytovať sociálnu a psychologickú starostlivosť deťom ohrozených sociálno-patologickými javmi.

       Osobitne sa zameriame na programy prevencie fajčenia, konzumácie alkoholu a iných psychotropných látok. Jednou z foriem prevencie bude športové zameranie (športová olympiáda, Športom proti drogám...).

       Naďalej budeme pokračovať v projekte „Cesta“.

       Dôležitou úlohou bude zamerať sa na využívanie voľného času, umožniť žiakom a rodičom voľný prístup k športoviskám v rámci areálu školy.

 

       Úlohy:

 

 1. v spolupráci s triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami žiakov sa snažiť o včasné podchytenie, poradenstvo a sprostredkovanie korigovania rizikových prejavov v správaní,
 2. zabezpečiť propagačný materiál,
 3. spolupracovať s výchovným poradcom a CPPP,
 4. poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom,
 5. v prípade potreby zabezpečiť odbornú pomoc,
 6. pripraviť a realizovať školské akcie podporujúce prevenciu,
 7. zúčastňovať sa na školeniach pre koordinátorov prevencií,
 8. monitorovať správanie sa žiakov, riešiť problémy v spolupráci s vedením školy,
 9. zamerať sa na zdravý životný štýl žiakov.

 

* zmena plánu možná

 

 

AUGUST

 1. Vypracovať plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov - koordinátor,
 2. Zhotovenie nástenky „Miluj život, nie drogy“ - koordinátor.

 

SEPTEMBER

 1. Oboznámenie pedagogickej rady s plánom práce koordinátora,
 2. Oboznámenie žiakov prostredníctvom tr. učiteľov s vnútorným poriadkom školy - triedni učitelia,
 3. Podpísanie dohody medzi vedením školy a rodičmi v oblasti návykových látok a šikanovania – vedenie školy.

 

NOVEMBER

 1. Týždeň boja proti drogám (15. november – Európsky týždeň boja proti drogám),
 • 5. ročník – beseda na tému Drogy okolo nás,
 • 6. ročník – beseda – účinky alkoholu na ľudský organizmus,
 • 7. ročník – videoprojekcia „Skok do raja“, prednáška o dôsledkoch drog,
 • 8. ročník – videoprojekcia „Nevzdávaj sa!“,
 • 9. ročník – dotazník „Užívanie drog“ – triedni učitelia, koordinátor.

 

DECEMBER

 1. 1. december - Svetový deň boja proti HIV a AIDS, upozorniť na možnosti prenosu a riziká ochorenia – triedni učitelia,
 2. Zhotovenie nástenky - koordinátor.

 

JANUÁR

 1. Poučiť žiakov o negatívnych účinkoch a následkoch drogovo orientovanej matky v období gravidity na plod aj na novorodenca počas dojčenia (8. roč.) – učitelia biológie.

 

 

FEBRUÁR

 1. Naučiť žiakov vzdorovať negatívnym rovesníckym skupinám – primárna prevencia drogových závislostí – projekt „Krok za krokom od známeho k neznámemu – Zdravie si nekúpiš" (8. ročník), - aktivity s okresným koordinátorom protidrogovej prevencie  v spolupráci s PPP.

 

MAREC

 1. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry napísať slohové práce s protidrogovou tematikou - učitelia slovenského jazyka,
 2. Na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy k umeniu zhotoviť plagáty s protidrogovou tematikou: projekt „Miluj život, nie drogy“ - učitelia výtvarnej výchovy a výchovy umením.

 

APRÍL

 1. 7. apríl - Svetový deň zdravia. Poukázať na dôsledky nesprávneho telesného zaťaženia organizmu v období rastu – učitelia telesnej výchovy.

 

MÁJ

 1. 31. máj - Svetový deň bez tabaku. Na triednických hodinách oboznámiť žiakov so Zákonom na ochranu nefajčiarov – triedni učitelia,
 2. Upozorniť na zdravotný aj na ekonomický aspekt fajčiara - urobiť ročný výpočet výdavkov na cigarety - učitelia etickej a náboženskej výchovy,
 3. Vyhodnotenie slohových a výtvarných prác žiakov s protidrogovou tematikou,
 4. Zhotovenie nástenky s prácami žiakov s protidrogovou tematikou (plagáty a literárne práce) - koordinátor.

 

JÚN

 1. Svetový deň boja proti drogám - uskutočniť celoškolskú akciu s názvom „Športom proti drogám“ – koordinátor ,
 2. Zhodnotenie spolupráce pedagogických pracovníkov v oblasti prevencie drogových závislostí,
 3. Hodnotiaca správa koordinátora.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria