Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

Akcie MZ ŠT 2016/2017

RÓMSKA PALETA

  Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta.Témou výtvarných prác sú tradície a rómska kultúra "Kedysi dávno". Do súťaže sa zapojili žiaci 3.B, 4.C a ŠKD.

DEŇ DETÍ - športová olympiáda

Deň detí sme tohto roku oslávili športom. Od rána to na školskom ihrisku žilo hudbou a pohybom. Všetci žiaci od najmladších až po deviatakov súťažili a merali si sily v skoku do diaľky, hode guľou, behu na 50 m./60 m. aj v štafete. Odmenou bola radosť z pekných výkonov a sladká odmena.

ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM

ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM bola aj hlavnou témou výtvarnej a literárnej súťaže, ktorú zrealizovalo MPC Prešov. Do súťaže sa zapojili žiaci 3.B, 4.C a ŠKD.

Čítajme si ...2017- čitateľský maratón

31.5.2017 sa žiaci našej školy zapojili do desiateho ročníka projektu „Čítajme si... 2017“  pod záštitou Linky Detskej istoty. Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizoval sa 6-hodinovým čitateľským maratónom (od 9,00 do 15,00) a zapojili sa doňho deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. V našej škole sa do čítania zapojilo 166 žiakov prvého a druhého stupňa.

DEŇ ZEME

V rámci Dňa zeme sme sa aj tohto roku zapojili do rôznych aktivít. Ráno sa žiaci presunuli do  kinosály v Msks, kde im boli premietnuté dva krátke filmy na aktuálnu tému. Neskôr sa presunuli do školy, kde menší maľovali na chodník a starší žiaci tvorili priestorové práce na tému "Život v korunách stromov".

VERŠÍK

Žiaci dvoch tried súťažili v recitovaní v ďalšom ročníku "Veršíka". Do súťaže sa zapojili všetci žiaci 3.B a 4.C. Výkony piatich žiakov ocenili pedagógovia drobnými cenami. Najlepší výkon podala Dušanka Čonková - 4.C s básňou Žabiatko. Súťaž viedla Mgr. J. Berezná.

Maľujeme s Primalexom

Pravidelne sa zapájame do výtvarnej súťaže "Maľujeme s Primalexom". Aj tento rok sa žiaci 3.B (Mgr. J. Berezná) a žiaci ŠKD (p. Potomová) zapojili svojimi prácami. 

CHRÁŇME LESNÚ ZVER

Žiaci 4.C, 3.B a ŠKD sa zapojili do výtvarnej súťaže Chráňme lesnú zver, ktorú organizuje každoročne Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Stropkov a Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry. Touto súťažou chceme u žiakov podporiť vzťah k prírode a potrebu ochrany lesnej zveri. Zaželajme im úspech v súťaži. 

Vyhodnotenie: Alžbeta Muchová 4.C (Mgr. J. Berezná ml.) ocenená výtv. práca

ČIRIKLO - súťaž v speve

Dňa 3.3.2017 prebiehal v špeciálnych triedach ďalší ročník speváckej súťaže Čiriklo. Do súťaže sa mohli zapojiť len jednotlivci, a za každú triedu mohol byť prihlásený len jeden žiak. Súťaž viedla Mgr. Verbová a Mgr. Čabalová. Spolu sa súťaže zúčastnili žiaci len z troch tried, čo je škoda. Zúčastnení žiaci boli ocenení drobnými cenami.

VÝTVARNÝ STROPKOV 2017

Dňa 2.3.2017 žiaci 3.B a 4.C spolu so svojimi učiteľkami navštívili vernisáž výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÝ STROPKOV 2017 v spoločenskej sále kultúrneho strediska. Deti obdivovali pestrosť, farby, nápady, techniky výtvarných prác a hlavne šikovnosť a talent výtvarníkov. Najviac sa im páčili práce so zobrazenou prírodou.

KARNEVAL

Podľa tradície patrí k Fašiangom veselá zábava a karnevaly. Dnes 21.2. sa konal v našej škole karneval pre tri triedy prvého stupňa špec. tried. Spolu s triednymi učiteľkami (Mgr. Berezná ml. 4.C, Mgr. Berezná 3.B a Mgr. Kobáková 2.B) sa zabávali, tancovali, súťažili a užívali si karnevalovú atmosféru. Ich tanečné kreácie a súťažné výkony boli ocenené sladkou odmenou.

Komenský a my

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe a Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasili 14. ročník slovenského kola českej literárnej a výtvarnej súťaže pre deti a mládež  “KOMENSKÝ A MY” -  CELOSLOVENSKÉ KOLO LITERÁRNE J A VÝTVARNEJ SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ. Téma vytvarnej súťaže bola: "Krása stárnutia". Do súťaže sa zapojli žiaci ŠKD /B. Potomová/, žiaci 4.C /Mgr. J. Berezná ml./ a žiaci 3.B /Mgr. J. Berezná/. 

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže "Betlehémy očami detí"

Medzinárodnú výstavu BETLEHEMY OČAMI DETÍ – (otvorenú 15.12.2016) každý rok organizuje Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry a OÚ Krosno – Poľská republika (p. Grazyna Ostrowska). V tomto roku bol  jedenásty ročník tejto medzinárodnej súťažnej výstavy. V tejto súťaži sa umiestnil betlehém žiaka 3.B Ondreja Čonku v I. kategórii na peknom 3. mieste. Gratulujeme. 

Betlehémy očami detí

Mesto Stropkov, odbor školstva a kultúry a  OU Krosno-Polska republika Historické múzeum v Dukle organizujú každoročne medzinárodnú súťaž "Betlehémy očami detí". Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 3.B triedy s prácou Ondreja Čonku. Betlehém postúpil do súťaže v Poľskej Dukli, kde bol ocenený peknou cenou.

Vianoce sa blížia

Všetci sa tešíme na Vianoce. Vianočná atmosféra už dýcha na každom kroku. Aj v priestoroch špeciálnych tried je v tomto predvianočnom čase všetko vyzdobené, Deti vystrihujú, lepia, kreslia a maľujú, vyzdobené sú nástenky, okná, triedy i chodby. Už aby prišli Vianoce.

Vitaj v našej škole, milý Mikuláš...

Takouto riekankou, ale aj peknou piesňou sa začala besiedka pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša. Odmenou za pekný program boli balíčky so sladkosťami a ovocím.  Besiedky sa zúčastnili žiaci 2.B, 3.B, a 4.C triedy so svojimi triednymi učiteľkami.

„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

Do výtvarnej súťaže okresného kola súťaže  „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ organizovanej sekciou krízového riadenia MV SR  sa zapojili žiaci 3.B a 4.C.  Porotou boli vyhodnotené odovzdané práce.

Vyhodnotenie:

3. miesto v kategórii: žiaci základných škôl  I.stupňa sa umiestnil Jozef Olách zo špeciálnej triedy 4.C

v kategórii: najlepšia práca zo všetkých kategórii, získala cenu Viktória Cinová zo špeciálnej triedy 3.B

Včely a včelári očami detí

Opäť je tu jeseň a s ňou aj obľúbená súťaž "Včely a včelári očami detí" a výstava spojená s ochutnávkou "Dni medu". Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci 3.B a 4.C. Porota vybrala tie najkrajšie práce.

Vyhodnotenie: V II. kategórii sa na 1. mieste umiestnila výtvarná práca žiačky 3.B Vikktórie Cinovej. Gratulujeme.

Kapitán Budzogáň

11.11.2016 k nám do školy prišli herci z divadla Alexandra Duchnoviča zahrať veľmi pekné predstavenie. Bola to rozprávka o spravodlivom kráľovi a jeho troch lenivých dcérach, o chudákovi drakovi, ktorý zbytočne prišiel o svoje hlavy. Rozprávka so všetkým, čo k tomu patrí – dobrodružstvom, pesničkami, veľkou svadbou a šťastným koncom sa žiakom veľmi páčila.

Výstava holubov, králikov, hydiny a exotického vtáctva

Dňa 4.11.2016 sa žiaci špeciálnych tried spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili na výstave holubov, králikov, hydiny a exotického vtáctva. Najviac sa im páčili zajačiky s dlhými ušami a andulky.

Kúzelník

Pre všetky deti je úžasné ak sa stretnú so živým ozajtným kúzelníkom. Nám sa to podarilo,  27.10. zavítal do našej školy.

Čítame spolu...

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásil školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu priaznivcov literatúry zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločné čítanie rozprávky. Spoločné čítanie sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2016, ktorý je Medzinárodným dňom školských knižníc. O 9.00 hodine sa zapojili do spoločného čítania všetky špeciálne triedy. V nižších ročníkoch predčítali rozprávku žiakom ich učitelia, vo vyšších ročníkoch čítali žiaci rozprávky postupne a nahlas. Dúfame, že aj touto aktivitou sa medzi deťmi zatraktívni čítanie kníh.

Deň jabĺk

Krásna jesenná aktivita, pri ktorej sa žiaci naučia všetko o jabĺčkach, ochutnajú ich, zahrajú sa a ešte ich aj nakreslia sa konala na našej škole dňa 21.10.2016. K I. stupňu ZŠ sa pripojili svojimi nakreslenými jabĺčkami aj žiaci 3.B triedy.

Jesenná krása

To, že jeseň je krásna a farebná, vie každý. Aby bola ešte krajšia, vyzdobili si žiaci svoje triedy a chodby výtvarnými prácami s jesennou tématikou.

 Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlasili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016  7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Cieľ česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Aj žiaci špeciálnych tried sa zapojili do tohto projektu svojimi krásnymi záložkami.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria