Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

Plán MZ ŠT

1. Organizácia:                                                                                            

         Cieľom MZ špeciálnych tried je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces tak, aby si žiak osvojil  primerané množstvo vedomostí a zručností -  v súlade s učebnými osnovami a plánmi špeciálnej školy a školským vzdelávacím programom  pre A variant. Zasadá spravidla 4 krát ročne. Plán metodického združenia vypracuje vedúca MZ, členovia plán dopĺňajú, prerokujú a následne na prvom stretnutí MZ schvaľujú. V pláne MZ  sú vytýčené ciele a úlohy, za plnenie ktorých sú zodpovední všetci pedagogickí pracovníci. V školskom roku 2017/2018 sa bude vyučovať v deviatich špeciálnych  triedach bez prvého ročníka.    

2. Hlavné  ciele  a úlohy plánu MZ rozpracované v súlade s dokumentmi:

Východiskové dokumenty

 • POP MŠ SR pre školský rok 2017/2018
 • Štátny vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1
 • Všeobecne záväzné právne normy a ďalšie predpisy MŠ SR, vnútorné smernice a pokyny vedenia školy
 • Plán práce školy pre školský rok 2017/2018

Cieľ č. 1:  Skvalitňovať a modernizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade so školským zákonom a ŠkVP

Úlohy:

 • Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces s cieľom osvojenia si primeraného množstva vedomostí a zručností žiakmi, v súlade s učebnými osnovami a plánmi ŠZŠ,
 • rozvíjať kľúčové kompetencie ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná,
 • klásť dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti,
 • v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti zapojiť žiakov do súťaží: Záložka do knihy, Čitateľský maratón, Veršík.
 • klásť dôraz na rozvíjanie matematickej gramotnostivyužívať motivačné prvkov a príkladov z praktického života, vysvetľovať základnépojmy v oblasti finančníctva a sveta peňazí, učiť riešiť hodnotovú orientáciu k peniazom...)
 • zapájať žiakov do záujmových krúžkov, do športových, výtvarných a literárnych súťaží a iných mimoškolských aktivít.

 

Cieľ č. 2: Zvyšovať povedomie v oblasti multikultúrnej výchovy, humanizmu, tolerancie, ľudských práv, odstraňovania prejavov intolerancie, rasizmu, xenofóbie a diskriminácie. Šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Úlohy:

 • Zabezpečiť informovanosť rodičov pravidelným aktualizovaním webovej stránky školy,
 • dodržiavať Deklarácie práv dieťaťa, plniť úlohy Národného programu. Uplatňovať protidrogovú prevenciu v rámci mimoškolských aktivít, rôznych besied, súťaží, kvízov a  športových podujatí,
 • venovať pozornosť precvičovaniu sociálnych zručnosti potrebných na výchovu a vzdelávanie „k ľudským právam“ a ich praktizovanie v každodennom živote,
 • zapojiť žiakov do projektu Detský čin roka, realizovaného pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orientovaného na formovanie humánneho správania sa žiakov k svojim rovesníkom, starším ľuďom, prírode a poskytovanie nezištnej pomoci,
 • do TVVP zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie,
 • v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov  pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie, zabezpečiť mu ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s odborníkmi,
 • viesť žiakov k dodržiavaniu vnútorného poriadku školy, hygienických návykov, vhodného správania počas vyučovania, prestávok, v školskej jedálni a ostatných priestoroch,
 • viesť žiakov k šetreniu učebných pomôcok, ochrane školskéhozariadenia i školského majetku,
 • zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
 • v rámci výchovy k ľudským právam využívať Manuál výchovy mládeže- KOMPAS zverejnený na www.iuventa.sk.
   

Cieľ č. 3: Posilňovať výchovu k zdravému životnému štýlu s cieľom upevňovania fyzického a duševného zdravia.

Úlohy:

 • Starať sa o ochranu zdravia žiakov dodržiavaním bezpečnostných predpisov, dodržiavaním  hygienických návykov,
 • rozvíjať zdravotnú osvetu, prevenciu v boji proti drogám, fajčeniu a požívaniu alkoholických nápojov, sexuálnu výchovu,
 • - zlepšiť pohybové vlastnosti: silu, rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť a koordináciu pohybov,
 • organizovať a aktívne zapájať žiakov do kultúrnych i športových aktivít, súťaží a olympiád, zmysluplným trávením voľného času predchádzať fajčeniu, alkoholizmu a toxikománii,
 • viesť žiakov k ochrane životného prostredia, viesť ich k šetreniu elektrickej energie a vody,
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia,
 • organizovať aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia (10.10.), Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia (31.5.), Európskemu týždňu boja proti drogám (46.týž.), Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS (1.12.), Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.,
 • zapájať žiakov do kampaní: „Odstráň obezitu“ a projektov „Hovorme o jedle“, „Červené stužky“, „Zdravie a bezpečnosť v školách“,
 • v rámci prierezovej témy Mediálna výchova venovať osobitú pozornosť téme bezpečnosti na internete (www.zodpovedne.sk www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk.
   

3. Obsahové zameranie zasadnutí MZ pre špeciálne triedy

MZ sa bude stretávať podľa potreby, najmenej však 4- krát v školskom roku.

1.    zasadnutie  
         Program:
         1. Otvorenie
         2. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti MZ ŠT na šk. rok 2017/2018

         3. Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom MZ ŠT

         4. Vypracovanie tematických výchovno- vzdelávacích plánov

             na základe UO pre jednotlivé ročníky a predmety
         5. Diskusia,  záver

2.    zasadnutie
         Program:
         1. Otvorenie
         2. Kontrola plnenia úloh  z plánu práce MZ ŠT

         3. Hodnotenie uskutočnených akcií

         4. Informovanie o prípravách na ďalšie podujatia

         5. Aktuálne výchovné  a vzdelávacie problémy žiakov s mentálnym postihnutím
         5. Analýza a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  za I.  štvrťrok šk. roka
         6. Diskusia, záver

3.    zasadnutie
          Program:
          1. Otvorenie
          2. Kontrola plnenia úloh  z plánu práce MZ  ŠT

          3. Riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov v šp. triedach,

             podnety a postupy ich  riešenia.

          4. Informovanie o prípravách na ďalšie podujatia
          5. Analýza a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok

              šk. roku 2017/18
          6. Diskusia,  záver

4.    zasadnutie
           Program:
           1. Otvorenie

           2. Analýza a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  za II. polrok šk. roka

           3. Konzultácie k vypĺňaniu ped. dokumentácie k záveru šk. roka
           4. Vyhodnotenie realizácie úloh Plánu práce MZ ŠT
           5. Návrhy do plánu práce MZ špeciálnych tried pre ďalší školský rok 2018/2019

           6. Diskusia, záver

4. a/ Čiastkové úlohy pre členov MZ ŠT / v rámci školy / v špeciálnych triedach

Triedni učitelia majú rozdelené jednotlivé nástenky v priestoroch chodieb  špeciálnych tried, kde zabezpečia počas školského roka výzdobu. Toto je návrh tém výtvarných prác či súťaží, ktoré môžu vyučujúci využiť.

Mesiac

Názov aktivity

Druh aktivity

Zodp. ped. pracovník

IX.

Jesenné variácie

výtvarné práce

triedny  učiteľ

X.

Šarkany

výtvarné práce

triedny  učiteľ

XI.

Starí rodičia

výtvarné práce

triedny  učiteľ

XII.

Vianočný zvonček

výtvarné práce

triedny  učiteľ

I.

Karnevalová maska

výtvarné práce

triedny  učiteľ

II.

Karneval  

kultúrna aktivita

triedny  učiteľ

II.

„ Čiriklo“

súťaž v speve

Mgr. Verbová, Mgr. Čabalová

III.

Najkrajšia rozprávka

výtvarné práce

triedny  učiteľ

IV.

„Veršík“                                     

 súťaž v prednese poézie

Mgr. Berezná,  Mgr. Kostíková

V.

 Moja mama

výtvarné práce

triedny  učiteľ


4. b/ Projekty, výtvarné a literárne súťaže /mimo školy/, do ktorých sa pravidelne zapájame.

Do týchto aktivít sa zapájajú špeciálne triedy pod vedením triednych učiteľov a vyučujúcich v špeciálnych triedach.

Názov aktivity

Druh aktivity

Integráčik – odbor CO a KR

maskot CO 

Červené stužky - Žilina

pohľadnica

Záložka do knihy spája školy

výmena záložiek

Združenie Korytnačky - Bratislava

výtvarná práca

Hovorme o jedle - Centrum rozvoja znalosti o potravinách Bratislava

projekt o potravinách

Včelár a včelári očami detí  - OŠ Stropkov

výtvarná práca

Európa v škole -MŠ

projekt - výtvarná práca

Vesmír očami detí - Hurbanovo

výtvarná práca

Chráňme lesnú zver- OŠ Stropkov

výtvarná práca

Zelený svet -UNESCO

výtvarná práca

Dielo tvojich rúk Poprad

výtvarná práca a fotografia

Ľudské práva očami detí –MZV Bratislava

výtvarná práca

Rómska paleta Kežmarok

výtvarná práca

 

Plán MZ bude priebežne doplňovaný podľa aktuálnych potrieb. V priebehu školského roka bude činnosť MZ doplnená o aktuálne problémy, akcie, súťaže, besedy, výstavy, filmové a divadelné predstavenia organizované školou.

Plán práce bol prerokovaný a schválený členmi MZ ŠT na prvom stretnutí MZ ŠT dňa 8. 9. 2017.                       

 

V Stropkove: 8.9.2017                                           vypracovala: Mgr. J. Berezná

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria