Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

Plán MZ 1. stupeň

        Plán práce MZ vychádza z Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské zariadenia na šk. r. 2019/2020,  z hlavných úloh plánu práce školy, analýzy činnosti MZ v šk. roku 2018/2019, analýzy dosiahnutých VVV v šk. r. 2018/2019,  ŠVP ISCED1, ŠkVP a základných pedagogických dokumentov.

Plán zasadnutí MZ na šk.rok 2019/2020

1. Zasadnutie – september

Program:

 1. Oboznámenie s návrhom PP MZ na šk. rok 2019/2020, so ŠVP a so ŠkVP
 2. Oboznámenie sa s hlavnými pedagogickými dokumentmi.
 3. Rozdelenie úloh
 4. Schválenie plánu práce MZ na šk. r 2019/2020
 5. Vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
 6. Uznesenie, záver

2. Zasadnutie – november

Program:

 1. Otvorenie, kontrola plnenia prijatých úloh
 2. Informácie zo zasadnutia OMZ
 3. Analýza a vyhodnotenie vstupných previerok ( SJL., MAT )
 4. Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. štvrťrok
 5. Informácie zo zasadnutí PK SJL a MAT 5.roč.
 6. Ďalšie vzdelávanie pedag. pracovníkov- informácie
 7. Práca s talentovanými žiakmi- príprava a zapojenie do súťaží
 8. Príprava Dňa otvorených dverí a programu na Vianočnú akadémiu
 9. Aktuality z odb. pedag. literatúry a tlače
 10. Uznesenie, záver.


3. Zasadnutie – január

Program:

 1. Otvorenie a kontrola uznesenia                                                                                                                         
 2. Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých VVV za 1. polrok, návrhy opatrení na zlepšenie VVV                 
 3. Kontrola plnenia UO a tematických  výchovno – vzdelávacích plánov                                                    
 4. Aktuality z odbornej pedagogickej literatúry a tlače                                                                                
 5. Hodnotenie spolupráce s ŠKD                                                                                                         
 6. Diskusia                                                                                                                                                   
 7. Uznesenie, záver

 

4. Zasadnutie – apríl

Program:

 1. Otvorenie, kontrola uznesenia                                                                                                                 
 2. Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých VVV za 3. štvrťrok, správania a dochádzky žiakov          
 3. Prehodnotenie realizácie úloh environmentálnej a dopravnej výchovy                                            
 4. Kontrola plnenia UO a tematických výchovno – vzdelávacích plánov, ako i štandardov                  
 5. Príprava výletov, programu ku Dňu matiek                                                                                                           
 6. Príprava zápisu do 1. ročníka                                                                                                                        
 7. Vyhodnotenie spolupráce s Radou rodičov a  Združením  rodičov                                                                                      
 8. Aktuality z odbornej pedagogickej literatúry a tlače                                                                                           
 9. Diskusia                                                                                                                                                
 10. Uznesenie, záver.

 

5. Zasadnutie – jún

Program:

1.Otvorenie, kontrola uznesenia

2.Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých VVV za 2. polrok, správanie a dochádzka žiakov

3.Vyhodnotenie realizácie úloh PP MZ

4. Vyhodnotenie spolupráce s PK SJL a MAT 5.roč a ŠKD

5. Vyhodnotenie výstupných previerok

6.Diskusia

7.Uznesenie, záver.

Plán vychádzok, výletov a exkurzií v šk. r. 2019/2020

          Vychádzky a exkurzie pre žiakov budú realizované v súlade s požiadavkami UO jednotlivých vyučovacích predmetov. Počet vychádzok a exkurzií možno v priebehu školského roka aktualizovať.

     Plán vzájomných hospitácií v šk. r. 2019/2020

     Vzájomné hospitácie plánujeme uskutočňovať raz mesačne po dohode s vyučujúcimi a tiež vedením školy.

Poznámka: Plán práce MZ 1. – 4. roč. je rámcový plán a sú v ňom možné úpravy.

 

Vypracovala: vedúca MZ Mgr. Katarína Gumanová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria