Navigácia

Konzultačné hodiny Plán práce VP Národný projekt KomposyT Testovanie 5 - 2017 Testovanie 9 - 2018 Ako na stredné školy Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

Výchovný poradca

Testovanie 5 - 2017

1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (T5-2017) sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Testovanie sa uskutoční v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme. T5-2017 elektronickou formou absolvujú vybraní žiaci tzv. certifikačných ZŠ, ktoré boli zapojené do projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania". Žiaci budú mať možnosť si vopred vyskúšať testy v elektronickom prostredí alebo papierovou formou v dňoch 8.-10. 11.2017 zo všetkých testovaných predmetov.
 
2. Cieľom T5-2017 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T5-2017 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1.
 
3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
 

Viac informácií o Testovaní 5-2017 nájdete na stránkach NÚCEM.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria