Navigácia

 • OZNAM

  Od pondelka 14.12.2020 znova začína prezenčné vzdelávanie v malých skupinách pre žiakov 5. - 9. ročníka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Malú skupinu tvorí najviac päť žiakov a jeden pedagóg.

  Na žiakov zo SZP a pedagógov, ktorí učia v týchto malých skupinách sa nevzťahuje povinnosť preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. (Vyhláška 39/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR)

  Zákonný zástupca predloží pred vstupom dieťaťa do školy vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  ZŠ Hrnčiarska

   

 • OZNAM

  Oznamujeme žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, že dňom 10.12.2020 (štvrtok) sa prerušuje vyučovanie pre žiakov II. stupňa bežných aj špeciálnych tried až do odvolania.

  Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie formou pracovných listov.

  Riaditeľka školy

 • Vyhlásenie vedenia mesta a riaditeľov škôl k aktuálnej situácii

  V utorok sa na Mestskom úrade v Stropkove uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl a umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov. Zúčastnili sa na ňom riaditelia ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Mlynská, ZŠ Konštantínova, ZUŠ F. Veselého a zástupcovia vedenia mesta. Hlavnou témou rokovania bola aktuálna pandemická situácia v Stropkove a s tým súvisiaca otázka prípadného otvárania jednotlivých škôl aj na II. stupni, podmienená antigénovým testovaním žiakov, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov jednotlivých škôl.Na základe dostupných informácií ohľadne vývoja situácie v meste a okrese Stropkov, počtu infikovaných osôb, ale aj zmätočných a neustále sa meniacich usmernení predstaviteľov Ústredného krízového štábu prítomní jednomyseľne skonštatovali, že k experimentu otvoriť školy aj na II. stupni, len po vykonaní antigénového testovania, nie je možné pristúpiť.Vzhľadom na to, že mesto má reálne skúsenosti z dvoch kôl celoplošného testovania obyvateľov, jeho predstavitelia si uvedomujú náročnosť celého procesu. Samotnému testovaniu predchádza náročná logistika, požiadavky na odborný personál a po ňom vyvstávajú ďalšie nevyhnutné povinnosti súvisiace napríklad s likvidáciou nebezpečného biologického odpadu – všetko kroky, ktoré počas celoplošného testovania zabezpečovali Ozbrojené sily SR. Uvedomme si, že pri takto nastavených podmienkach by celú operáciu bolo s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnutné zopakovať aj po vianočných prázdninách.Otvorená bola aj téma prípadného využitia mobilného odberového miesta zriadeného za Mestským úradom pre školopovinné deti, ich rodičov, učiteľov. V súčasnosti sú tam denne testované desiatky osôb, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne indikovanými pacientmi, ľudia s príznakmi na ochorenie COVID-19 a ďalší, ktorí z iných objektívnych dôvodov cítia potrebu podstúpiť PCR alebo antigénový test. Využiť toto miesto na pretestovanie žiakov a takpovediac ho zablokovať na niekoľko dní by bolo zo strany mesta a vedenia štyroch našich základných škôl vrcholne nezodpovedné. Nemôžeme si predsa dovoliť poslať takmer 1500 ľudí na mobilné odberové miesto, ktoré bolo zriadené za úplne iným účelom. Navyše, takýmto spôsobom by sme sa zbavili akejkoľvek zodpovednosti a povinností spojených s organizáciou testovania pre školy a všetko tak preniesli na plecia už aj tak veľmi vyťažených pracovníkov Územného spolku Slovenského červeného kríža.Vzhľadom na udalosti posledných dní, aj v našom meste, so znepokojením konštatujeme, že pôda škôl nemôže byť miestom a citlivá téma ich postupného otvárania prostriedkom na získavanie politických bodov. Otváranie škôl nie je záležitosťou prestíže, lacného populizmu ani súťaž o prvenstvo. Mestá, obce a ich školy nie sú nástrojmi na experimenty, ktoré spochybňujú aj vedecké kapacity tohto štátu.Uvedomujeme si vážnosť situácie i skutočnosť, že Slovensko je krajinou s najdlhšie zatvorenými školami v celej Európe. Výchovnovzdelávací proces žiakov prebieha už osem týždňov dištančnou formou. Trpia tým deti, ich rodičia, učitelia a s nimi celá spoločnosť. My, zástupcovia samosprávy, ako aj riaditelia základných škôl mesta Stropkov však s plnou zodpovednosťou konštatujeme, že ak má byť prípadná zmena vyučovacieho procesu z dištančnej na prezenčnú formu podmienená vykonaním antigénového testovania žiakov, ich rodičov, učiteľov a ďalších zamestnancov škôl, do Vianoc to v našich podmienkach nebude možné uskutočniť. Školy sa tak budú môcť otvoriť až po vianočných sviatkoch, a to s jednoznačnými a racionálnymi pravidlami a veríme, že aj po zlepšení celkovej pandemickej situácie na Slovensku.Vyslovujeme nádej, že po sviatkoch a zimných prázdninách budeme jednotne usmernení zo strany Ústredného krízového štábu a tak, ako sme boli súčinní a nápomocní pri zavádzaní jednotlivých protipandemických opatrení do praxe či pri prvej a druhej vlne testovania, tak budeme súčinní aj pri otváraní plnohodnotného prezenčného vyučovania na školách.

  JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

  Mgr. Tibor Kubička, vedúci Odboru školstva a kultúry MsÚ

  Ing. Daniela Vatraľová, riaditeľka ZŠ Hrnčiarska

  Mgr. Peter Gombár, riaditeľ ZŠ Mlynská

  Mgr. Róbert Jankanič, riaditeľ ZŠ Konštantínova

  Mgr. Miloslav Cimbala, riaditeľ ZUŠ F. Veselého

   

  https://www.stropkov.sk/vyhlasenie-vedenia-mesta-a-riaditelov-skol-k-aktualnej-situacii-oznam/mid/378527/.html#m_378527

 • Mikuláš na návšteve

  Prišiel k nám Mikuláš. Foto TU

 • Adventný čas

 • Svetový deň srdca

  Do galérie Svetový deň srdca boli pridané fotografie.

 • Svetový deň jablka

  Do galérie Svetový deň jablka boli pridané fotografie.

 • Červené stužky 2020 - 1.december - Svetový deň boja proti AIDS

  V tomto školskom roku sa uskutočnil 14. ročník kampane Červené stužky a s ním spojené aktivity od 2. septembra do 1. decembra. Červené stužky sú symbolom krvi a života, symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi a chorými na AIDS, ale aj symbolom prevencie a boja proti AIDS. Cieľom kampane je poskytnúť  a rozšíriť odborné vedomosti mladých ľudí na tému HIV/AIDS.

  Do kampane sa zapojili žiaci našej školy prvou aktivitou - výtvarnou súťažou „Logo pre Červené stužky“. Na propagácie boja proti AIDS prispeli žiaci 7.B triedy vytvorením nástenky k danej problematike a nosením červených stužiek na oblečení. Vytvorili hliadku červených stužiek, ktorá rozmiestnila informačné materiály o kampani na nástenkách tried II. stupňa. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získali žiaci aj počas krátkych triednych besied. Vyvrcholením kampane bola aktivita „Živá červená stužka“, ktorú vytvorili žiaci 2. stupňa špeciálnych tried. Počet zúčastnených žiakov na aktivite bol však v tomto čase ovplyvnený šíriacou sa pandémiou koronavírusu. Počas celej kampane pri aktivitách žiakov sme dbali v najvyššej možnej miere na dodržiavanie všetkých usmernení a protiepidemiologických opatrení.

  Cieľom týchto aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo smrteľného ochorenia AIDS, utrpenie postihnutých, a taktiež naučiť žiakov zaujať správny postoj k životu.

  Mgr. Jana Berezná

 • OZNAM pre žiakov a zákonných zástupcov

  Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci 5. až 9. ročníka na dištančné vyučovanie z domu.

 • OZNAM - Prerušené vyučovanie

  Riaditeľka ZŠ oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, že od utorka 6.10.2020 bude prerušený výchovno-vzdelávací proces z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov našej školy.

  Chorobnosť nie je spôsobená ochorením COVID-19.

  Vyučovanie začne v pondelok 12.10.2020.

  Ing. D. Vatraľová

  riaditeľka školy

 • Výberové konanie

  Riaditeľka Základnej školy, Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov podľa § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov informuje o výberovom konaní na obsadenie nasledovných pracovných miest:

  pedagogický asistent - 1 pracovné miesto

  sociálny pedagóg - 1 pracovné miesto 

   

  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  podľa zákona  č.  138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade  s Vyhláškou  MŠ SR  č.  1/2020 Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  kvalifikačné  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

  bezúhonnosť,

  zdravotná spôsobilosť,

  ovládanie štátneho jazyka,

  kreativita a pozitívny prístup k mládeži.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  prihláška (žiadosť) do výberového konania,

  overené kópie dokladov o vzdelaní,

  profesijný životopis,

  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosť

  súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania. 

  Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať odpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  Požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučenou poštou na adresu školy alebo priniesť osobne na sekretariát školy do 23.09.2020. Výberové konanie sa uskutoční formou rozhovoru 30. septembra 2020 v kancelárii riaditeľky školy. Presný čas výberového konania bude písomne oznámený tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá výberového konania.

  Ing. Daniela Vatraľová

  riaditeľka školy

 • Základné pokyny pre zákonných zástupcov od 1. septembra 2020

   

  • od 2.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná!
  • ZŠ sa riadi a rešpektuje tzv. SEMAFOR – výstražný systém na troch úrovniach – ZELENEJ, ORANŽOVEJ a ČERVENEJ.
  • ZELENÁ FÁZA predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca.
  • ORANŽOVÁ FÁZA zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.
  • ČERVENÁ FÁZA obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu pozitívneho výsledku u dvoch a viac  žiakov prípadne nepedagogických zamestnancov alebo u jedného pedagogického zamestnanca.

   

  Zákonný zástupca

  • Pri prvom nástupe žiaka do ZŠ predkladá zdravotný dotazník a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá  písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
  • Dodržiava pokyny riaditeľky ZŠ, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ a jej súčastí na školský rok 2020/2021.
  • Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
  • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka z ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno odložené v čistom vrecúšku v šatňovej skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v priestoroch školy, ostatní žiaci povinne nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch, vrátane svojej triedy v interných priestoroch ZŠ.
  • Nástup do školy bude rozdelený do niekoľkých časových úsekov takto: 0. a 1. – 5. ročník od 7:30 do 8:00 hod., 6. – 9. ročník od 8:00 do 8:15 hod..
  • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.
  • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ.
  • Zákonný zástupca sprevádza svoje dieťa ku hlavnému vchodu (bočné vchody budú uzamknuté. Do budovy školy NEVSTUPUJE! Výnimku tvoria rodičia nultého a  prvého ročníka – do priestorov školy sprevádza svoje dieťa iba jeden rodič a dodržuje opatrenia školy. V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
  • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

   

                                                                                                 Ing. Daniela Vatraľová - riaditeľka školy

 • Opatrenia k otvoreniu školského roka 2020/2021

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prinieslo základné informácie k otváraniu škôl a školských zariadení v školskom roku 2020/2021.

 • Letná škola

  Termín: 17.8. – 21.8.2020

  • letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu
  • zámerom letnej školy je poskytnúť zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov
  • 8:00 hod. príchod do školy
  • rodič dieťaťa, ktoré nastúpi do letnej školy vyplní 17.8.2020 „ Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ pred prvým nástupom a odovzdá ho vedúcemu letnej školy
  • vstup do školy je len cez hlavný vchod s nasadeným rúškom na tvári
  • vstup rodičov detí do areálu školy je možný len ráno o 8:00 hod. a popoludní pri odchode dieťaťa z letnej školy o 15:00 hod.
  • rodič pri príchode a odchode z areálu školy musí mať rúško
  • návštevy počas letnej školy nebudú dovolené
  • info: č.t. 0918 472 300, Mgr. Š. Kmiť
 • Koniec školského roka 2019/2020

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že koniec školského roka 2019/2020 a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 o 9:00 hod. v kmeňových triedach žiakov. Prosíme všetkých, aby do školy prichádzali s rúškom a pri vstupe si dezinfikovali ruky. Zároveň upozorňujeme žiakov, aby si vzali osobné veci zo šatňových skriniek.

  Vedenie školy

 • Oznam o obnove činnosti CVČ

  Základná škola, Hrnčiarska ul. v Stropkove oznamuje žiakom a rodičom, že od pondelka 15.06.2020 obnovuje činnosť Centra voľného času pri ZŠ.

  vedenie školy

 • Otváranie škôl a školských zariadení od 22.6.2020

 • Koncoročné hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie

  V súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom spôsob záverečného hodnotenia na konci školského roka 2019/2020.

  Hodnotenie žiakov I. stupňa

  Žiaci nultého ročníka budú z jednotlivých predmetov hodnotení absolvoval.

  Žiaci prvého ročníka budú hodnotení slovne.

  Žiaci 2. – 4. ročníka budú hodnotení známkou.

  Nehodnotia sa predmety (absolvoval): Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova,  Náboženská výchova, Etická výchova, Pracovné vyučovanie.

  Hodnotenie žiakov II. stupňa

  Žiaci II. stupňa budú na konci školského roka z jednotlivých predmetov hodnotení známkou.

  Nehodnotia sa predmety (absolvoval): Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Občianska náuka.

  Hodnotenie žiakov špeciálnych tried

  Žiaci 5. – 9. ročníka špeciálnych tried budú na konci školského roka z jednotlivých predmetov hodnotení známkou.

  Nehodnotia sa predmety (absolvoval): Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Občianska náuka.

  Postup do vyššieho ročníka

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov II. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

  Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  3. V čase mimoriadnej situácie žiaci II. stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

   

                                                                                                            Mgr. Štefan Kmiť - poverený riadením školy

 • Otvorenie školy od 1.6.2020

  Vážení zákonní zástupcovia, milí rodičia,

  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 1. júna 2020 Základná škola Hrnčiarska ul. v Stropkove začne s obnovou školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD v 0. až 5. ročníku. V priebehu 19. až 22. mája 2020 (utorok – piatok) triedni učitelia urobili prieskum záujmu zákonných zástupcov/rodičov o návštevu školy žiakov týchto ročníkov. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola zvážila všetky personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu. Žiaci školy boli rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. V skupinách budú spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny.

  Nástup do školy: 

  • Prvý deň pri vstupe do budovy zákonný zástupca/rodič vyplní a podpíše vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o bezinfekčnosti domáceho prostredia, následne bude žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a aplikovaná dezinfikcia na ruky. Zákonný zástupca musí počkať na prevzatie žiaka učiteľom. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže zúčastniť!
  • V prípade, že žiak bude chýbať v škole tri dni, zákonný zástupca / rodič opäť vyplní a podpíše vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • Vstup do budovy bude organizovaný pravým vchodom v čase od 7.00 do 8.00 (ľavý vchod bude vyhradený pre žiakov CZŠ sv. Petra a Pavla).
  • Žiaci prídu s rúškami na tvári so svojimi zákonnými zástupcami / rodičmi. Zákonný zástupca / rodič zabezpečí pre svoje dieťa aj náhradné rúško a jednorazové papierové utierky.
  • Vstup zákonných zástupcov / rodičov do budovy je zakázaný!
  • Žiak si v svojej triede (skupine) môže rúško zložiť. V taške musí mať rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy (okrem svojej skupiny) v interných a externých priestoroch školy.
  • Žiak nebude svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede.
  • Pred presunom na obed si žiaci dôkladne umyjú ruky. Na obed sa presúvajú podľa harmonogramu. 

  Organizácia počas vyučovacieho dňa: 

  • Žiaci 0. – 5. ročníka budú mať výchovno-vzdelávaciu činnosť od 8.00 do 12.00).
  • Na obed pôjdu žiaci podľa vopred pripraveného harmonogramu.
  • Tí žiaci, ktorí nebudú prihlásení na obedy ani do ŠKD, odchádzajú hneď po vyučovaní domov.
  • ŠKD bude v prevádzke do 16.00 hod.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Ročníky 6. – 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančnou formou sa budú naďalej vzdelávať aj žiaci, ktorých rodičia sa rozhodli nevyužiť možnosť prezenčného vzdelávania od 01.06.2020 do 30.06.2020.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Vážení rodičia, 

  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 1. júna 2020 základná škola začne s obnovou školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD v 0. až 5. ročníku. V  uplynulých dňoch Vás oslovili triedni učitelia, aby zistili záujem o vyučovanie Vašich detí v Základnej škole Hrnčiarska od 1. 6. 2020. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola zváži všetky personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu. Žiaci školy budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny. Pedagógovia našej školy budú rešpektovať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov. Písomné a ústne skúšanie sa v klasickej podobe nebude realizovať vôbec, iba nezáväznou formou na báze dobrovoľnosti v prípade záujmu žiakov získať pozitívne ohodnotenú prácu do svojho portfólia. Žiaci môžu prísť do školy bez obáv, že budú skúšaní alebo hodnotení z niečoho, čo doma nezvládli, nepochopili alebo už zabudli.

  Tešíme sa, že škola opäť ožije a dúfame, že nám svojím zodpovedným prístupom pomôžete toto neľahké obdobie zvládnuť. Posielajte do školy iba deti bez príznakov akéhokoľvek ochorenia a nezabudnite, že pokiaľ budete v domácej karanténe, tá sa dotýka všetkých spolubývajúcich osôb.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria