Navigácia

ČO VÁM NAŠA ŠKOLA PONÚKA: FOTO ŠKOLY VIDEA Z AKCIÍ ŠKOLY PROJEKTY ŠKOLY ČO SME ZREALIZOVALI ÚSPECHY ŠKOLY HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ABSOLVENTI NAŠEJ ŠKOLY

O škole

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

 

1958 - ZŠ na Hrnčiarskej (Komenského) ulici v Stropkove bola daná do užívania 1. 9. 1958 ako prvá a v tomto čase jediná základná škola v meste.

     Veľkou udalosťou v dejinách školstva mesta Stropkov bolo, keď dňa 1. septembra 1958 sa slávnostne odovzdala do užívania Jedenásťročná stredná škola. Tým sa systém jedenásťročných stredných škôl ( JSŠ ), ktoré sa v meste nachádzali, sústredil pod „jednou strechou“. Aj priložením usilovných rúk žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí brigádnicky vypomáhali pri čistení dokončenej novostavby školy, sa v školskom roku 1958/59 mohlo v Stropkove začať vyučovať na úplnej, slovenskej JSŠ s novým riaditeľom pánom Mikulášom Novotom a zástupcom riaditeľa pánom Eugenom Čepeľom.

        Dňa 1. 9. 1958 sa do KRONIKY našej základnej školy začala písať jej história.

     V tento deň sa rodičia, učitelia a žiaci zišli pri starej JSŠ a manifestačne, v sprievode pochodovali ulicami mesta až k novej (terajšej) škole. Slávnostný prejav predniesol pán Michal Rusnák. Na posilnenie slávnostnej atmosféry žiak Viliam Čerňanský predniesol báseň Slovensko. Za novostavbu sa za žiakov poďakovala žiačka Magda Kočišová a za rodičov pán Ščepánik.

Toľko zo vzácnych spomienok na prvé chvíle tejto školy, kedy ľudia s nadšením vítali jej zrod.

Z praktického hľadiska nová škola otvorila dvere moderným metódam vyučovania. Popri paralelných triedach 1. - 8. ročníka mala škola aj po jednej triede 9. - 11. ročníka denného štúdia a 9. triedu večerného štúdia. Výučbu chémie a fyziky obohatili nové učebne a kabinety plné moderných pomôcok a prístrojov. Veľkým prínosom bola aj nová a priestranná telocvičňa. Svojim vybavením a priestormi dlho nemala v meste obdobu.

V školskom roku 1958/59 v škole začal tiež svoju činnosť keramický krúžok pod vedením pani učiteľky Edity Fedorkovej. Pani učiteľka svoj elán a nadšenie preniesla na svojich zverencov, čoho výsledkom boli krásne umelecké diela. Svojpomocne si vyrobili piecku na vypaľovanie, z ktorej vychádzali majstrovské kusy zdobené elánom, nadšením a krásou. Významným krokom pre školu bolo nadviazanie spolupráce s ľudovým hrnčiarskym družstvom Pozdišovce. V roku 1962 bola v Bratislave vytvorená snímka pre Československý filmový týždenník o tomto keramickom krúžku.

 

                                          

 

      V školskom roku 1959/60 mala už škola 1056 žiakov a pedagogický kolektív tvorilo 36 učiteľov. Dosahovala vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a žiaci obsadzovali popredné miesta na okresných a krajských súťažiach. Veľkou udalosťou bola účasť na celoštátnej spartakiáde v Prahe. V tomto školskom roku sa skrášlil exteriér školy školským parkom podľa návrhu pána učiteľa Antona Križanovského.

      Na jeho konečnej úprave a konečnej kráse sa podieľali všetci učitelia a zamestnanci. Škola úzko spolupracovala s rodičmi, ktorí sa v značnej miere podieľali na dobrom mene školy.

Školský rok 1960/61 bol významný nielen pre školu, ale aj pre samotné školstvo vôbec. Prvýkrát boli poskytované učebnice a učebné pomôcky zdarma všetkým žiakom. Tiež pokračoval druhý rok prestavby školského a vzdelávacieho systému na spojenie školy so životom. Prestavba spočívala v premene obsahu a počatia výchovy a vzdelávania, boli zavedené nové učebné osnovy ZDŠ.

      Školský rok 1961/62 priniesol výstavbu areálu a to futbalového ihriska, atletickej dráhy, doskočiska, hádzanárskeho a basketbalového ihriska a klziska.

      V školskom roku 1962/63 sa k novovytvorenej Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Stropkove pričlenili tri triedy bývalej ukrajinskej JSŠ ( 9., 10. a 11. trieda ). Riaditeľom sa stal pán Vasiľ Hrinko. Takto pracovali pod jedným riaditeľstvom triedy ZŠ a tri ročníky ( šesť tried ) SVŠ. Postupne, vzhľadom na početnosť tried na celej škole, bolo potrebné oddeliť riaditeľstvo ZDŠ a premiestniť SVŠ do samostatnej budovy. K tomuto kroku sa pristúpilo v školskom roku 1965/66, keď sa SVŠ pod vedením pána Valentína Smolka presťahovala do terajšej budovy ObÚ Stropkov. Tak sa celá budova ponechala pre I. ZDŠ na Komenského ulici.

 

1963 -   bola ukončená modernizácia školy dobudovaním odborných učební chémie, fyziky a jazykov.

     V školskom roku 1963/64 sa na tejto škole, ako prvej na severo-východe republiky, zaviedlo kabinetné vyučovanie biológie a zemepisu.

V školskom roku 1964/65 dokončil pán učiteľ Anton Križanovský spolu so žiakmi výtvarného krúžku maľby na stenách školy, ktoré sú dodnes jej typickou črtou. V školskom roku 1966/67 sa začala ďalšia modernizácia školy. Pribudli moderné učebne chémie, prírodopisu a zemepisu. Vylepšila sa učebňa fyziky a hudobnej výchovy. Zároveň sa začalo s prípravou učebne dejepisu, slovenského jazyka a ruského jazyka.

 

                       

 

 

     Namontovali sa špeciálne stoly s magnetofónmi, gramofónmi a so slúchadlami. Pripravila sa učebňa pracovného vyučovania, učebňa šitia a varenia. Do jazykovej učebne a do tried 1.- 4. ročníka sa namontovali prijímače rozhlasu po drôte a do učební magnetické tabule. Urobilo sa vnútorné odvodnenie školskej budovy a kotolne. Dobudovala sa atletická dráha, doskočisko a vysadili sa okrasné kríky a kvety.

     Školský rok 1967/68 priniesol zmenu vo vyučovaní, z 12 dňového cyklu sa prešlo na 11 dňový pracovný cyklus, čo znamenalo, že vyučovanie prebiehalo už len každú druhú sobotu.

Nový školský rok 1968/69 otvoril nový riaditeľ pán Ján Kotuliak. Od 1. septembra 1968 sa vo vyučovaní na školách a výchovných zariadeniach zaviedol 5 dňový pracovný cyklus. Z toho dôvodu sa znižuje úväzok učiteľov o 1 hodinu. Zavádzajú sa úpravy učebných osnov v 1. - 5. ročníku.

      Aj v školskom roku 1969/70 prebieha ďalšie dovybavenie odborných učební a kabinetov.

V školskom roku 1970/71 sa stal riaditeľom pán Eugen Čepeľa, ktorého v školskom roku 1972/73 vystriedal pán Juraj Cimbala. Ten zotrval vo svojej funkcii až do roku 1988. Sedemdesiate roky boli pre školu poriadnou skúškou. Populačný bum spôsobil značné problémy v priestorovom a organizačnom zabezpečení vyučovania. Už v školskom roku 1977/78 škola s kapacitou 17 tried otvorila 25 tried, čo je o 8 tried viac ako bolo plánované. Keďže počet tried nepostačoval, bolo nevyhnutné naplánovať počty žiakov v triedach do maximálnej miery. V ročníkoch 3., 5. a 6. dosahovali počty 34 - 39 žiakov v triede. To výrazne sťažovalo kvalitu práce vyučujúcich. Pre nedostatok priestorov boli zrušené odborné učebne chémie, fyziky, prírodopisu, aby sa v nich mohli vyučovať klasické triedy. Okrem toho bolo v 2., 3. a 4.ročníkoch dvojzmenné vyučovanie. Veľmi zlá situácia bola i pre niekoľko oddelení školskej družiny. Pre tieto účely boli využívané iba dve malé miestnosti školského bytu. Napriek týmto a ďalším sťaženým podmienkam, vďaka úsiliu a obetavej práci väčšiny učiteľov a dobrej organizácii práce sa naďalej zaznamenávali zlepšené výsledky vo všetkých oblastiach výchovno vzdelávacej práce školy.

     V školskom roku 1973/74 bola vybudovaná betónová plocha na aktívne trávenie odpočinku počas prestávok. Žiaci sa mali možnosť realizovať v bohatej mimoškolskej činnosti, pracovať v záujmovej činnosti v rámci krúžkov. Život školy obohatilo nadviazanie družobných stykov s niekoľkými školami, z ktorých sa najúspešnejšie rozvíjala družobná činnosť so ZŠ v Novom Meste pod Smrkem z ČSR. Dohoda o družobnej činnosti so spomínanou školou bola podpísaná v školskom roku 1973/74. Odvtedy sa takmer 20 rokov okrem iného každoročne

uskutočňovali vzájomné návštevy žiakov a učiteľov, na ktoré majú dodnes pekné spomienky.

 

                                           

 

    V školskom roku 1976/77 sa začali plniť úlohy vyplývajúce z Realizačného programu československej výchovno - vzdelávacej sústavy. Postupne rok čo rok postupovala obsahová a organizačná reforma, čo bolo ďalšou skúškou účinnosti riadenia a pedagogických kvalít učiteľov. Okrem novej koncepcie škola venovala osobitnú pozornosť nadaným žiakom v oblasti matematiky, pre ktorých boli zriadené

triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky.

       V roku 1980 sa základná deväťročná škola zmenila na základnú školu s osemročnou školskou dochádzkou.

1986 -   s ďalším rozvojom mesta a obyvateľstva škola nestačila svojou kapacitou, preto v roku 1986 bola do užívania odovzdaná prístavba školy s odbornými učebňami technickej výchovy, výpočtovej techniky a niekoľkých tried.

      Pre nedostatočný počet tried bola v školskom roku 1987/88 otvorená nová prístavba školy, ktorá tento problém vyriešila. Pribudlo osem nových učební, tri kabinety, dve učebne pre technické práce, uvoľnili sa odborné učebne chémie a fyziky, ktoré začali slúžiť výlučne pre tieto predmety. Čiastočne sa zlepšili podmienky pre prácu školskej družiny, a po dokončení prác na telovýchovných objektoch aj pre telesnú výchovu. Došlo k zníženiu zmennosti vo vyučovaní na prvom stupni. 1. novembra 1987 bola daná do užívania aj malá telocvičňa, čím sa zlepšili podmienky pre telesnú výchovu v ročníkoch 1. - 4.

      V školskom roku 1988/89 nastúpila do funkcie riaditeľky školy pani Margita Hecková. V tomto období došlo k oprave parkiet vo veľkej telocvični, ktorá sa dala do užívania, a k rekonštrukcii školskej jedálne. Bola zriadená učebňa výpočtovej techniky s 10 počítačmi PMD 85. Učebňa bola využívaná v rámci krúžku výpočtovej techniky.

      Prelom rokov 1989 a 1990 znamenal zmeny nielen v politickom živote na Slovensku, rovnako znamenal i zmeny v živote školy aj vo vedení školy. 19. januára 1990 prebehla voľba riaditeľa školy. A od 1. 2. 1990 sa stal riaditeľom školy pán Juraj Čobej. Zmeny sa dotýkali takmer všetkých oblastí života školy, výrazné bolo najmä odstránenie vplyvu politiky na výchovu žiakov. Učitelia sa však aj naďalej venovali talentovaným žiakom, rozvíjali ich vedomosti, schopnosti a zručnosti, pripravovali ich na súťaže. Dôraz sa začínal klásť na vyučovanie cudzích neslovanských jazykov. Pokračovalo sa vo vyučovaní aj ruského jazyka. Dôvodom bol nedostatok kvalifikovaných pedagógov pre iné cudzie jazyky.

        V roku 1991 prebehli prvé voľby do Rady školy ako kontrolného orgánu riaditeľa školy.

 

      Ďalšie zmeny vo vedení školy sa uskutočnili v školskom roku 1991/92. Riaditeľkou školy sa stala pani Soňa Špilárová.

       V školskom roku 1995/96 sa začala formovať nová etapa vo vývoji školy. V tomto roku bola dokončená budova terajšej ZŠ na Konštantínovej ulici, kde sa presťahoval celý 2. stupeň I. ZŠ na Komenského ulici. Do funkcie riaditeľky školy nastúpila pani Tatiana Spišáková. Táto časť I. ZŠ sa v školskom roku 1998/99 osamostatnila, týmto vznikla III. ZŠ v Stropkove, a tu sa začala písať nová etapa

histórie našej školy. Riaditeľkou školy bola menovaná pani Katarína Smaržiková, ktorú v školskom roku 1999/2000 vystriedala pani Daniela Vatraľová.

      V školskom roku 1998/99 bola zriadená trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a prvá trieda deviateho ročníka.

V školskom roku 2002/2003 bol na pol roka poverený vedením školy pán Miroslav Fedorík.

Riaditeľkou školy je opäť pani Katarína Smaržiková, ktorá nastúpila do funkcie v druhom polroku školského roka 2002/2003. Vo funkcii zástupcov pôsobia pani Eva Ďurajková od školského roka 2001/2002 a pani Monika Šmilňáková od školského roka 2007/2008.

      Dňa 1. 4. 2002 získala škola právnu subjektivitu ako ZŠ na Komenského ulici v Stropkove. Od 1. 7. 2002 sa zriaďovateľom tejto organizácie s právnou subjektivitou stalo mesto Stropkov. V školskom roku 2007/2008 získala škola novú identitu premenovaním na ZŠ, Hrnčiarska ulica, Stropkov.

V školskom roku 2004/2005 a 2005/2006 sa stala naša škola školiacim centrom Infoveku. Ako školiace centrum Infoveku v rámci vzdelávania učiteľov v oblasti IKT sme vyškolili viac ako 60 učiteľov.

Veľkým prínosom pre skvalitnenie vzdelávania žiakov bolo slávnostné otvorenie učebne IKT v roku 2005, ktorú pedagógovia využívajú na uplatňovanie informačno - komunikačných technológií (IKT) vo vyučovaní, a tým neustále zvyšujú kvalitu vyučovacieho procesu. V roku 2007 bolo vytvorené „mobilné jazykové laboratórium“, ktorým sa zefektívnila výučba cudzích jazykov v škole.

2007 - v tomto školskom roku disponovala 22 učebňami, mala 264 žiakov, 23 učiteľov.

      Pri škole v stredisku záujmovej činnosti pracuje mnoho záujmových útvarov, ktoré sú financované vzdelávacími poukazmi.Pod vedením pána učiteľa Mariána Vasilka začal vychádzať časopis Rebel, ktorý je zrkadlom života v našej škole.

       Naša základná škola sa v súlade s požiadavkami a potrebou spoločnosti a regiónu, školy, rodičov a žiakov svojou profiláciou naďalej bude zameriavať na čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT a čo najlepšie zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

         Naším princípom je viesť žiakov k rozvoju kľúčových kompetencií, k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti a samostatnosti, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať, dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené v škole zažiť úspech. Škola má vypracovaný svoj

      Školský vzdelávací program, v ktorom voliteľné hodiny využila na posilnenie počtu hodín základného učiva, ako aj na zaradenie rozširujúceho učiva. V rámci primárneho vzdelávania ISCED 1 ( 1.stupeň ) sme v 1. ročníku posilnili počet hodín v slovenskom jazyku a literatúre, v matematike, v prírodovede a zaviedli sme vyučovanie prvého cudzieho jazyka. V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 ( 2.stupeň ) sme v piatom ročníku posilnili počet hodín v prvom cudzom jazyku, v matematike, v biológii, v dejepise a v informatike. V budúcnosti plánujeme rozšírenie hodín telesnej výchovy.

      V rámci Školského vzdelávacieho programu kladie naša škola dôraz najmä na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť pod vedením kvalifikovaných pedagógov, využívanie moderných vyučovacích metód vo výchovno-vzdelávacom procese so zameraním na rozvíjanie kompetencií žiaka, vyučovanie cudzích jazykov s využitím prvkov metódy CLIL od 1. ročníka, možnosť výberu etickej a náboženskej výchovy (rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej), možnosť využívať multimediálnu učebňu pre výučbu prírodovedných predmetov. Škola má prenosné jazykové laboratórium na vyučovanie cudzích jazykov, učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet a s interaktívnou tabuľou, školské dielne, cvičnú školskú kuchynku, novozriadenú školskú knižnicu so študovňou s trvalým prístupom na

internet vybavenú knižničným softvérom. Ďalej je škola vybavená vlastnou telocvičňou a posilňovňou, nachádza sa tu aj školský športový areál a detské ihrisko v priestoroch školského parku. Je tu aj možnosť vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými pracujú špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa. V rámci školského strediska záujmovej činnosti a školského klubu detí, ponúka škola aj širokú paletu výberu mimoškolských aktivít a bohatú krúžkovú činnosť.

      V škole pracuje kvalifikovaný projektový tím, ktorý bol úspešný v mnohých projektoch. Len v rokoch 2007/2008 vďaka ich kvalitnej práci sme získali nemalý objem finančných prostriedkov pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy z týchto projektov: Otvorená škola oblasť športu 2007, Mobilné jazykové laboratórium 2007, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007, Enviroprojekt 2008, Otvorená škola oblasť športu 2008, Elektronizácia a revitalizácia školského stravovania 2008.

Za značnej podpory mesta Stropkov, ako zriaďovateľa školy, sme získali nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu školy vo výške 14,8 milióna korún a z MŠ SR ďalších 2,3 milióna korún. S kompletnou rekonštrukciou školskej jedálne, vstupných priestorov školy, sociálnych zariadení, výmenou okien a elektrickej prípojky by sa malo začať v jarných mesiacoch.

      V škole úspešne pokračuje estetizácia chodieb a tried. V školskom roku 2007/2008 MK SR vyšlo s iniciatívou vydania kultúrnych poukazov v hodnote 200 Sk pre žiakov a učiteľov škôl, ktoré umožnia bezplatný vstup na kultúrne predstavenia.

        V súčasnosti má škola 167 žiakov v 16 triedach.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria