Navigácia

Školská jedáleň

Platby stravného

Všeobecné informácie pre stravníkov

Za účelom zlepšenia spolupráce medzi stravníkom a školskou jedálňou,

 Vás touto cestou chceme oboznámiť s podmienkami tunajšej 

školskej jedálne.

 O Z N A M

Vážení  rodičia,
ak uvažujete o stravovaní Vášho dieťaťa v našej školskej jedálni ZŠ, Hrnčiarska ul. č. 795/61 , venujte pozornosť tomuto oznamu:

 Prihlasovanie a odhlasovanie:

        Prihlásiť na stravovanie sa stravník  môže po vyplnení zápisného lístka, na ktorom je uvedený denný poplatok a  podmienky úhrady stravného, spôsob prihlasovania a vyhlasovania zo stravy.

Stravník je prihlásený na stravu od nasledujúceho dňa po prevzatí stravných  lístkov, ktoré sa spravidla uskutočňuje na prelome mesiacov, najneskoršie druhý pracovný deň v mesiaci, za ktorý sa úhrada uskutočnila.

Každý stravník je povinný odovzdať zápisný lístok najneskôr do 04.09.2017 do 7 45 hod. ráno. 

Ak sa chce žiak zapísať na stravu v priebehu šk. roka, zápisný lístok si prevezme u vedúcej ŠJ.

Odhlásiť sa je možné deň vopred, alebo najneskôr do 7 45 hod. ráno v deň odobratia stravy na:

tel. č.: 054 742 22 70

alebo 0911 090 027

 • zaslaním SMS na číslo 0911 090027 v tvare:
 • meno, priezvisko, názov školy, triedu a dátum na ktorý chcete stravu vyhlásiť napríklad:
 • Janko Mrkvička, ZŠ Hrnčiarska, 8.B od  04.03.2013 do 08.03.2013
 • Janko Mrkvička, CZŠ Hrnčiarska, 8.B od  04.03.2013 do 08.03.2013

Pokiaľ nestihnete stravu odhlásiť, máte možnosť v tento deň prísť pre obed do obedára. Do obedára sa môže brať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné odhlásiť.

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, resp. neprítomnosti žiaka na vyučovaní a pod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 V prípade poskytnutia informácií kontaktujte vedúcu ŠJ – p. Mikčová
Stravné sa platí:

1. bezhotovostne - zadaním trvalého príkazu vo Vašej banke z Vášho účtu
na účet školskej jedálne SK42 0200 0000 0016 4219 4059, 1642194059/0200, kde je potrebné zadať mesačnú platbu vo výške:

 pre I. stupeň   20,00 eur,

pre II. stupeň  21,00 eur,

Pre žiakov v hmotnej núdzi:

pre I. stupeň    0,00 eur – dopláca ÚPSVaR,

pre II. stupeň  0,20 eur – dopláca zákonný zástupca,

príkaz  zadajte mesačne vždy na 16-teho, avšak mesiac dopredu (napr. 16.8. uhrádzate stravu za september, 16.9. uhrádzate stravu za október atď.).

2. bezhotovostne – cez internetbanking, pokiaľ máte túto službu k dispozícii – číslo účtu, sumy, splatnosť ako v bode 1.

Žiadame všetkých rodičov, aby zvážili a uprednostnili bezhotovostnú platbu pred platbou v hotovosti, nakoľko je to jednoduchší a rýchlejší spôsob úhrady stravného.

3. v hotovosti – rodičia, ktorí si vybrali tento spôsob úhrady, musia tak urobiť najneskôr 30-ého dňa v mesiaci. Ak neuhradíte stravné  do 30. dňa v bežnom mesiaci, tak v prvý deň nového mesiaca sa obed pre dieťa variť nebude a stravu nedostane. Takto vzniknutý preplatok bude odpočítaný v nasledujúcej platbe.
4. vkladom na účet - ak Vám to finančná situácia umožňuje, môžete vložiť na účet školskej jedálne aj jednorazový poplatok za stravu napríklad za štvrťrok, polrok alebo aj na celý školský rok. Suma nemusí byť presná, strava bude poskytnutá do výšky konta na účte stravníka, pred vyčerpaním konta treba peniaze zase vložiť. Po skončení školského roka, ukončení školskej dochádzky alebo pri odchode zo školy Vám bude preplatok na požiadanie vrátený na Váš účet.

Číslo účtu, na ktorý treba posielať poplatky za stravu:

IBAN SK42 0200 0000 0016 4219 4059

1642194059/0200

Pri zadávaní trvalého príkazu uvádzajte ako variabilný symbol meno stravníka.

Výdaj stravy:

Na výdaj stravy sa v ŠJ  používajú stravné lístky. Žiak, ktorý nemá u seba stravný lístok, náhradný mu bude vydaný u vedúcej školskej jedálne. 

Pokiaľ je dieťa choré, je potrebné obed odhlásiť  do 14 00 hod. na nasledujúce dni, v súrnych prípadoch najneskôr ráno do 7 30  hod., osobne, telefonicky č. t.: 054 742 2270. Pokiaľ nestihnete stravu odhlásiť, máte možnosť v tento deň prísť pre obed do obedára. Do obedára sa môže brať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné odhlásiť.

Žiak z rodiny s  rizikom sociálneho vylúčenia (hmotná núdza) má nárok na stravu iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka - dieťaťa povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť  plnú úhradu za jedlo. Stravník v hmotnej núdzi si nemôže vziať obed do obedára.

Doba výdaja obedov:

v čase od 1100 do 1130  hodiny - do obedárov,

od 1130 do 1430  hodiny - žiaci ZŠ.


Mikčová Oľga – vedúca ŠJ
informácie č. t.: 0911 090 027 po 8.00 hod.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria