Navigácia

Koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Koordinátor Environmentálnej výchovy Koordinátor Prevencie drogových závislostí Koordinátor Ľudských práv Koordinátor Školy podporujúcej zdravie Koordinátor voľného času

Koordinátori

Koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. E. Kobáková

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Vypracovala: Mgr. Erika Kobáková

Plán práce koordinátora  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Šk. rok: 2016/2017  

Obsah

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ tvoria tieto témy:
1. Výchova v rodine
2. Zásady zdravého života
3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie
    človeka
4. Rovnoprávnosť pohlaví
5. Vznik a vývoj ľudského jedinca
6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty

Obsah výchovy k manželstvu a k rodičovstvu na 2. stupni ZŠ tvoria tieto tematické celky:
1. Priateľstvo
2. Kultivované dospievanie
3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov
4. Zodpovedný prístup k sexualite
5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka
6. Zásady bezpečného správania

Na 1. stupni základnej školy je možné uvedený zámer dosiahnuť
prostredníctvom plnenia týchto cieľov:

-rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za vlastné správanie,
-pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov.
-pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita),
-formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii a iné
-viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a nedovolenými telesnými dotykmi,
-viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so zreteľom na spoločensko – mravné normy vzájomného správania, zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti,
-pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tie s láskou vychovávať
-formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach prevencie AIDS,
-oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca,
-poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, starostlivosť rodičov o dieťa (výživa a opatera)
-poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách v puberte.

Na 2. stupni základnej školy je možné uvedený zámer dosiahnuť
prostredníctvom plnenia týchto  cieľov:

-pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami,
-dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky rodine, sexuality,
-pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem
-prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho pochopeniu. v tomto procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná komunikácia,
-sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách v puberte, v týchto súvislostiach dať žiakom aj primerané informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť im proces rozmnožovania, vnútromaternicový vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu,
-vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí, zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv dieťaťa,
-vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS
-zoznámiť žiakov s metódami plánovaného rodičovstva- prirodzené metódy plánovaného rodičovstva a metódy antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný stav, vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné zdravie a možnosti nákazy HIV/AIDS,
-naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužitím
-naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie, v týchto súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a sebadisciplíny pri vytváraní kvalitných a rovnocenných medziľudských vzťahov

Plán školských aktivít koordinátora na šk. rok 2016/2017

Aktivity plánované v šk. roku 2016/2017

        Téma

Prednášajúci/ zodpovedný

ročník

mesiac

Moja rodina.

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. 23.9.

Svetový deň srdca. 27.9.

Medzinárodný deň nepočujúcich. 27.9.

Púšťanie šarkanov

 Mgr. Kobáková

 Triedni učitelia

 1-9

september

Medzinárodný deň starších osôb 1.10.

Svetový deň úsmevu 2. 10.

Svetový deň duševného zdravia 10.10.

Deň starých rodičov  11.10.

 Mgr. Kobáková

 Triedni učitelia

 1-9

 

Október

Pamiatka zosnulých 2.11.

Medzinárodný deň bez fajčenia 20.11.

Svetový deň detí UNESCO

Návšteva miestneho cintorína

Mgr. Kosábová

Triedni učitelia

 1-9

november

Svetový deň boja proti AIDS 1.12.

Sviatok Sv. Mikuláša 6.12.

Deň ľudských práv 10.12.

Vianočná akadémia

 Mgr. Kobáková 

 Triedni učitelia

 1- 9

december

 

 

 

 

Novoročné predsavzatia

Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania

 

Mgr. Kobáková

Triedni učitelia

 1-9

január

Svetový deň boja proti rakovine 4.2.

Svetový deň bez mobilu 6.2.

Deň pre bezpečný internet 8.2.

Svetový deň manželstva

Karneval

Mgr. Kobáková

 1-9

február

Ľudské práva

Medzinárodný deň zeme 8.3.

Medzinárodný deň šťastia 20.3.

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. 21.3.

Svetový deň vody 22.3.

 

Mgr. Kobáková

Triedni učitelia

 1-9

marec

Medzinárodný deň detskej knihy 2.4.

Svetový deň povedomia o autizme

Liga proti rakovine (deň narcisov)

Svetový deň zdravia 7.4.

Medzinárodný deň Rómov 8.4.

Deň Zeme 22.4.

Mgr. Kobáková

Triedni učitelia

 1-9

apríl

Medzinárodný deň hasičov 4.5.

Svetový deň– pohybom k zdraviu 10.5.

Deň matiek

Svetový deň rodiny 15.5.

Medzinárodný deň nezvestných detí 25.5.

Mgr. Kobáková

Triedni učitelia

 1-9

máj

Deň najlepších priateľov

Prázdninové nebezpečenstvá

Mgr. Kobáková

Triedni učitelia

01.09.15

jún

 

 Na dosiahnutie cieľov 1. a 2. stupňa a naplnenie obsahu uskutočníme v priebehu školského roka 2016/2017 tieto úlohy:

Úloha 1: Objasniť a poukázať na radosti a problémy výchovy dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine, poukázať, ako vplýva rozvod na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa, objasniť sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva.

Úloha 2: Pestovať pozitívne mravné vlastnosti, zvyky a návyky mravného a kultúrneho správania sa ku starším.       

Úloha 3: Vychovávať žiakov k osobnej a občianskej  zodpovednosti. Oboznámiť žiakov s ľudskými právami. Vysvetliť povinnosti žiakov. Definovať pojmy- záškoláctvo, kriminalita, fajčenie, alkohol, drogy....

Úloha 4: Objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex, menštruácia, dospievanie... Upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym životom, zdôrazniť hlavne jeho

negatíva. Upozorniť žiakov na výskyt pohlavných chorôb. Objasniť žiakom podstatu a vznik nevyliečiteľnej choroby AIDS a spôsoby prevencie.

Úloha 5: Zdôrazňovať žiakom nevyhnutnosť dodržiavať osobnú hygienu. Zdôrazniť potrebu zvýšenia osobnej hygieny v období dospievania, u dievčat v období menštruácie.

Úloha 6: Vychovávať žiakov k slušnému správaniu sa v škole, doma na verejnosti. Poukázať na dôležité zásady slušného správania sa, pestovať úctu k rodičom.

Úloha 7: Chápať a poukázať na problémy dnešných rodín , stres, zdravie, šport.

Úloha  8: Upozorniť žiakov na dôsledky kriminálneho správania sa.. Poučiť žiakov o bezpečnom, slušnom  správaní sa .. Upozorniť žiakov na riziká spojené s užívaním tabaku, drog, alkoholu a návykových látok

Úloha 9: Oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich vplyvom na zdravotný stav, zoznámiť ich s prirodzenými metódami regulácie počatia. Tehotenstvo. Zdôrazniť žiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interrupcie.

Úloha 10: Objasniť žiakom možnosti ďalšieho štúdia, vedieť sa správne rozhodnúť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria