Navigácia

ČO VÁM NAŠA ŠKOLA PONÚKA: FOTO ŠKOLY VIDEA Z AKCIÍ ŠKOLY PROJEKTY ŠKOLY ČO SME ZREALIZOVALI ÚSPECHY ŠKOLY HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ABSOLVENTI NAŠEJ ŠKOLY

O škole

PROJEKTY ŠKOLY

Škola otvorená všetkým 2017

Naša škola je jedinou školou v okrese, ktorá bola úspešná v tomto projekte. Cieľom národného projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky detí a žiakov.

V projekte ide o zavedenie celodenného výchovného systému so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie, podporu zlepšenia komunikácie a spolupráce s rodičmi detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (marginalizovaných komunít), zlepšenia informovanosti o potrebách ich detí v nadväznosti na ciele edukácie v základnej škole.

Moja prvá škola 2016 - 2017

Zapojili sme sa do projektu Moja prvá škola, ktorý sa zameriava na skvalitnenie vyučovania na prvom stupni základnej školy. Je zameraný na projektové vyučovanie prostredníctvom digitálneho vzdelávania. Učitelia, žiaci ale aj rodičia budú mať možnosť využívať vzdelávací portál KOZMIX.

Projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične 2016

Zapojili sme sa do projektu: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične 2016.

 

PRINED 2014 - 2015

Projekt PRINED zameraný na zvyšovanie kvality vzdelávania žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia.

        Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov.

       Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíčekv hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. VybavenieZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov. Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie.

Samsung school

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt samsung schoolV rámci proejktu sme dostali 20 tabletov, interaktívnu tabuľu, wifi zariadenie a softvér.

Moja Família

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt moja famíliaV rámci tohto projektu sa žiaci oboznamujú s finančnou gramotnosťou aj zábavnou formou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria