Navigácia


O škole

Projekty školy

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ 2013/2014

Projekt je v realizácií v spolupráci s NUCM.

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety 2013/2014

Prevencia sociálno – patologických javov mladistvých v okrese Stropkov 2013

Hlavným cieľom je vytvoriť možnosti pre spoluprácu partnerov v oblastí prevencie a odstraňovania sociálno – spoločenských patologických javov mladistvých v pohraničí za účelom dosiahnutia pozitívnych zmien v správaní detí prostredníctvom analýzy a hľadania príčin problémov, poukazovania na funkcie rodiny a jej významu pri formovaní osobnosti dieťaťa.

Tenis do škôl

Tento projekt je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl a ponúka im zaujímavejšie a atraktívnejšie hodiny telesnej výchovy rozšírené o hodinu tenisu.

Enviroprojekt 2008

Poznávanie biocezóny Ondavského a Bokšanského rybníka a hodnotenie s následným porovnávaním znečistenia vody pomocou bezstavovcov.

Otvorená škola - Infovek 2

Cieľom projektu je informatizácia škôl.

Správaj sa normálne

Projekt „Správaj sa normálne“ sa v prvom rade zameriaval na prevenciu kriminality.

Digitálni štúrovci

Digitálni štúrovci - podpora vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií špecifických skupín obyvateľstva

Otvorená škola 2007 a 2008 - oblasť športu

Hlavným cieľom nášho projektu - „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“ - bolo zvýšiť rozsah a kvalitu športovo-pohybových aktivít žiakov a mládeže mesta Stropkov v školských športových zariadeniach a športovom areáli ZŠ, ako aj organizácia športových krúžkov pre žiakov základných škôl a športovo-pohybových aktivít pre mládež regiónu mesta Stropkov pre podporu systému otvorenej školy.

Jazykové laboratórium

Projekt sa zameriava na zlepšenie vyučovania cudzích jazykov na našej škole prostredníctvom využitia moderných inovatívnych foriem výučby a informačno-komunikačných technológií (IKT), ktoré zvyšujú efektivitu výučby a prinášajú do nej pútavé a motivujúce prvky k štúdiu pre našich žiakov.

Školaská knižnica 2007 a 2009

Náš projekt bol zameraný na postupnú elektronizáciu školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností, informačno - komunikačného zdroja, študijného centra s podpornými službami pre všetkých návštevníkov knižnice.
Maximálnu efektivitu využitia takto zmodernizovanej školskej knižnice vidíme v rozšírenom poskytovaní knižnično-informačných služieb žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, rodičom ale aj ostatným obyvateľom nášho regiónu.

Škola podporujúca zdravie - Zdravá škola

Od 1. septembra 1999 získaním certifikátu bola prijatá za člena národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria